Nada Reljić dipl. oec.

Slavonski Brod, A Hebranga 7/9

Vjerovnik  Domin d.o.o. u stečaju

Vjerovnik i  večinski vlasnik  tvrtke Devon d.o.o.-u stečaju

( napomena Devon d.o.o. je večinski vlasnik Domin d.o.o.)

Slav.Brod.21.10.2008

 

TRGOVAČKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

NA ST/14/2001/

                                                                                                       STEČAJNI SUDAC –GĐA VESNA VUKELIĆ

-          Co- VTS , DŽ , ODBOR VJEROVNIKA 

 

PREDMET:   SMJENA STEČAJNOG UPRAVITELJA

-          TRAŽI SE--

 

 

 

Iako je ovakav zahtjev postavljen već nekoliko puta čak i od strane večinskog vjerovnika, a da na isti kao stečajni sudac niste reagirali niti ispunjenjem niti ikakvim odovorom i obrazloženjem za neispunjenje  u cilju sprečavanja daljnjih šteta i po vjerovnike i po Domin d.o.o –i vlasnike istog zahtjev postavljam ovaj zahtijev ponovo i ja.Možda na postavljanje ovog zahtjeva kao mali vjerovnik i bivši direktor te indirektni vlasnik , ja i nemam pravo, ali ovo činim u najboljoj namjeri kako po Domin tako i po Vas cijenjeni stečajna sudkinjo, a ako se na ovo i dalje budete oglušavali to če značiti samo jedno  tj, vašu suglasnost sa nezakonitim radnjama stečajnog upravitelja.

 

Smatram da  i bez moga dopisa sami imate razloge za smjenu stečajnog upravitelja, jer isti ne poštiva niti Vaša rješenja, no ipak pišem toliko da znam da sam poduzela sve što je u mojoj moći, a vi ocijenite  konzekvence koje će nastupiti ako stečajni upravitelj Perić Jozo ne bude smijenjen.

 

Vođenjem stečaja od strane stečajnog upravitelja  na način kako on to čini ovaj stečaj se neče nikada okončati , a od prvog dana  preuzimanja dužnosti za Domin nastaju štete koje  je omogučio isključivo stečajni upravitelj, a čija visina je sada tolika  da ih isti više ne može niti namiriti. Tim više što se  u skladu sa čl. 28 stav 6 .stečajnog zakona  stečajni upravitelj nije  osigurao za slučaj šteta koje mogu nastupiti uslijed neispunjenja svojih dužnosti. Da se ne bih ponavljala u razlozima zbog kojih je još 2006.g. večinski vjerovnik Jergić Boško tražio smjenu stečajnog upravitelja , upučujem vas da se isti nalazi u spisu 14/2001 u 11.mj.2006.g.Takođe Vam pdsječam na  moj zahtjev s razlozima za smjenu od 21.5. o.g. kao i dopis kojim Vas podsječam da ste kao stečajni sudac nakon poništenja stečajnog plana od strane Visokog trg. Suda bili dužni razmotriti daljnju ulogu stečajnog upravitelja. Očito ste u razmatranju utvrdili da Perić Jozo  ispunjava  i zadovoljava uvjete da i dalje nastavi obavljati dužnost stečajnog upravitelja, iako ste svojim rješenjem naložili izradu nove procjene.

 

Razlog  za smjenu stečajnog upravitelja,  osim dosadašnjih , navedenih u ranijim dopisima,  a koji nisu otklonjeni od strane  stečajnog upravitelja  je taj što ovaj stečajni upravitelj nema volju , čak štaviše sprečava okončanje istoga,jer kako drugačije protumačiti da godinu dana nakon što je od strane VTS poništeno rješenje o usvajanju st.plana, on nije napravio baš ništa u cilju  da se donesu neka bolja riješenja. Čak štaviše ponovo ponavlja iste greške, ponovo „uštimava“ procjene vrijednosti imovine , kao da ponovo teži da naredni plan ili riješenje o prodaji poništi.

 

 

1.Stečajni upravitelj ne provodi odluke odbora vjerovnika

Dokaz : zapisnik i odluke od 15.3.2008 kojim je naloženo od strane odbora izrada st. plana i okončanje st. postupka modelom „ dug za ulog“

 

2. stečajni upravitelj ne provodi niti rješenja stečajnog suca

Dokaz: rješenje stečajnog suca tri dana kasnije  kojim se nalaže prodaja imovine dužnika

 

3.Stečajni upravitelj nije proveo niti rješenje kojim mu je naložena izrada nove procjene stečajnog dužnika u skladu s zakonom , napucima iz rješenja VTS , niti stvarnim stanjem imovine koju ima  stečajni dužnik. Razlog zbog kojeg pišem ovaj ponovni zahtjev za smjenu gsp. Perića u stvari i jeste taj što gsp. Perić Jozo i dalje uporno želi da se  imovina stečajnog dužnika Domin procijeni jeftino , većim dijelom i niti ne procjeni , jer kako inače  protumačiti najnoviju procjenu u kojoj mnogo toga nije ispravno procijenjeno , pa čak niti procijenjeno uopće.Prilažem  procjenu  s potpisom 2.9. 2008 ,  sudskog vještaka Šimanovića iz Jastrebarskog , koju je stečajni upravitelj  dostavio zastupniku navodnog potencijalnog  kupca , gsp. Anti Burazinu iz Banove Jaruge, te  mi je on  dao jedan primjerak radi provjere dali je sva imovina popisana i procijenjena.I nije.A nije.

 

Podsječam  Vas stečajni sudaja , da ste mi u 2 mj.o.g. dostavili dopis kojim mi je naloženo da dostavim popis sve imovine Domin-a. Iako sam isti popis uručila stečajnom upravitelju odmah po otvaranju stečaja, Iako sam isti popis navela i prilikom stavljanja svog prigovora na procjenu još početkom 2007.g.  te u žalbi na stečajni plan, 4-ti puta sam ga dostavila va Vaš zahtijev dana 22.2.2008.g.

 

Ali taj popis kao niti sva imovina koja u Dominu stvarno postoji , koja je veoma vidljiva i uočljiva , kao niti sva dokumentacija ( građevinske i uporabne dozvole, gruntovni izvaci, ugovori i rješenja) ne znači stečajnom upravitelju gotovo ništa.

 

Kada je riječ o ovoj procjeni koju sada stečajni upravitelje daje kupcima kao prvo postavljam pitanje zašto je istu radio procjenitelj iz Jastrebarskog , kraj toliko procjenitelja u Slavonskom brodu, a napose kraj stručnih osoba  iz MF Porezne uprave Slav. Brod, za koje je i sam zakonodavac stečejnim zakonom  predvidio da ista može  vršiti  procjenu.

 

Na ovo pitanje ču vam odmah i sama dati odgovor. Ovo je bilo iz razloga što je gosp. Šimanović iz Jastrebarskog , a tamo je živio ili još živi sin Boška Jergića.Ta procijena je rađena po njegovoj naružbi  ,a onda je samo preimenovana na naručitelja Perić Jozu.Jergić je  vlasnika Igonel-spruda, koji želi preuzeti Domin I za kojeg je već bio „podešen“ usvojeni stečajni plan koji je rješenjem VTS poništen.

 

Vezano za tu procijenu i pitanja koja se po njoj nameću dostavila sam sud. Vještaku Šimanoviću i vama dostavljam primjerak tog dopisa , no za Vaše znanje a radi donošenja rješenja o daljnjoj funkciji stečajnog upravitelja Perić Joze  posebno ističem činjenice koje proizlaze iz  uporedbe prve procjene imovine Domin d.o.o. i ove nove.

 

1.       Obje procjene su istovjetne u činjenicama da procjena nije sveobuhvatna.

 

-U obje procjene nije procjenjeno sve zemljište  ovo se posebno odnosi na parcel u 26/1  koja predstavlja asvaltirano parkiralište Domina povr. 1989 m2.

 

                        2.    - u obje procjene nisu procjenjeni svi građevinski objekti I to:

                      

                       Kolektor otpadnih voda

                       Rezervoar za naftu kap. 30.000 m3

                       2 mostiča

                       Asvaltirane ceste

                       Neasvaltirani depoi

                       Kolska vaga

                       anex upravnoj zgradi

                       asvaltirano parkiralište

                       podzemni kanali i bunkeri za transport vapna, te

dalekovod  9 km.s tim što u ovoj novoj piše da dalekovod I nije vlasništvo Domina nego HEP-a što nije točno

građ. Objekt u kojem su smještene peći za pečenje vapnenca za prizvodnju vapna ( samo  su fotografirani)

 

3. -U obje procjene  nije procijenjena oprema odnosno postrojenja visoke vrijednosti I to:

- Sušara I mlin za preradu kamena  ( procijenjena  je  dio zgrade ( visine 8,9 met umjesto 4 kata)

- peči za pečenje vapna

 

Ovo kao I daljna neprocijenjena imovina čak I nije bilo predmet  vještačenja gsp. Šimanovića, jer je isti procjenjivao samo građevine,ali  kako je ovaj document dang sp. Burazinu kao procjena ukupne imovine, to se dade zaključiti da stečajni upravitelj nije niti povjerio nekome zadatak da se ista procijeni.

 

Osim toga ponovo naglašavam nije procijenjeno:

 

-Ulagana u posjed odnosna prava koja Domini ma s temelja posjeda parcele 1343/5

- vršna snaga 1800 kwh za koju je gsp. Perić dobio čak potvrdu HEP-a da je Domin vlasnik iste. Tumačenje  koje je Perić nezvanično meni dao jeste da ista nije imovina jer se ne može prodavati. To tumačenje nije točni, ista jeste imovina I treba biti procijenjena, a moguće ju je I prodavati .Ograničenje kod prodaje je jedino u tome da ju kupac mora I može koristiti samo na istoj lokaciji. To Periču jasno I nedvosmisleno piše u dopisu koji je dobio od HEP-a 14.svibnja 2007.g.s potpisom direktora HEP-a. Dakle nedvosmisleno je da se kupcu Dominovih nekretnina napr. zemljišta  može prodati I vršna snaga I isti če ju moći nesmetano koristiti, ako ju uopće želi kupiti. No ako nitko ne želi kupiti tu imovinu to ne znači da Domin nema te imovine I da ista nema vrijednost. To samo može značiti da Domin nakon prodaje imovine koja se proda I po podmirenju dugova koji  se podmire iz te prodaje može kao pravna osoba koja ima capital I sredstva I visine od 20.000,00 ili više kuna nastaviti s radom, odnosno  da se iz stečaj obustavlja zbog nedostatka stečajne mase,a da se  neizmirene obaveze izmiruju u daljnim postupcima ( sudskim, nagodbom I sl.)

 

Nije procijenjena oprema : vaga, pakirnica, benzinska pumpa, kolektor , namještaj I sl.

               Nisu  procijenjene zalihe granuliranog kalcitana

                Nisu procijenjene parnice  među kojima je najznačajnija visoko vrijedna parnica za vlasništvo    nad parcelom 1343/5   I parnica protiv v,a.m.-ing za iznos od 700.000 kn plus kamate ( sada vrijednosti oko 2 milijuna kuna)

Nije procijenjen posjed I ulaganja u isti *pars 1343/5- rudište , dokumentacija, elaborate, naknada HRrvatskim šumama, putovi , otkop I dr.

              

 

Toliko o istovjetnosti procjena.

 

 

Različitost u procjenama

 

 

Kada se te dvije procjene uporede dalo bi se zaključiti das u u procjeni ukupne vrijednosti gotovo istovjetne ili  približno su iste  I kada se radi o ukupnoj  tržišnoj vrijednosti imovine Domina .

 

 U prvoj procjeni ista ima I sadšnju ukupnu   vrijednost istu odnosno:   4.551,089,10

U novoj procjeni tržišna vrijednost utvrđena je u iznosu od    kuna  :     5.200.177,61

 

Razlika  bi se reklo I nije velika iako 700.000,00 kune nije beznačajan iznos koliko je prva procjena bila manja , ali ako samo pogledate ove procjene vidjet će ted a su razlike izuzetno velike , pa u nastavku dajem uporedni pregled ovih procjena:

 

  Zemljište

 

                                       Prva procjena                           nova procjena

 

parc.26

7458,75

nije.procj.

1989 m2

14

34177,5

 

 

 

271512

 

19

46391,52

 

 

 

623268

 

20

485865

 

 

 

1.166.076

 

22

56520

 

 

 

136.648

 

23

265275

 

 

 

338580

2760m2 nije procj.

 

 

 

 

 

298.000

nešto je ?

27

133065

 

 

 

283754

 

28

12543,75

 

 

 

361260

 

18

21510

 

 

 

51624

 

598

0

 

 

 

1378

nije procj.

 Ukupno

1062807

 

 

 

3532100

 

            

Sadašnja vrijednos    I tržišna vrijednost  su iste

 

 

Razlika u vrijednosti zemljišta između procjene 2007.g. I nove procjene 2008.god iznosi  2.469.294,00  kuna koliko bi najmanje Domin  I vjerovnici bi li  oštečeni da se zemljišre prodavalo po procjeni koju nam je isti stečajni upravitelj Perić Jozo podnio na skupštini 5.6.2007.g.

 

Zašto su onda procjene ukupne vrijednosti  kojom barata stečajni upravitelj I koja će biti prezentirana Skupštini vjerovnika I vama stečajni sudija I kupcima ,  sada “ blizu “ ? Odgovaram –Zato što je tako “uštimano, a što je vidljivo iz slijedećeg pregleda .Procjene sadašnje vrijednosti su izuzetno različite , ali su “ naštimane “ pri ocjeni tržišne vrijednosti, kako je odgovaroalo naručitelju tj. Perić Jozi stečajnom upravitelju , a možda I njegovom posredniku kod sudskog procjenitelja gsp. Jergiću.

 

             Da ne navodim pojedinačno građevinske objekte jer isto je vidljivo iz podnešenih procjena 2007   god. I ove danas  sadašnja vrijednost Građevinskih objekata  u Dominu je procijenjena kako slijedi:

 

 

                                 Sad. Vrijed. Prije      trž. Vrije. Prije                     sad. Vrije. Nova       trž. Vrijed. nova

 

         Građ. Objekti    2.901,645,00     2.901,645                                  12.778.827,00             1.660.375,61

 

 

 

Rekapitulacija  nove procjena

 

Sadašnja vrijednos zemljišta                                                                         3.532.100,00     

Sadašnja vrijednos građevina                                                                     12.778.827,00

Ukupno sadašnja vrijednost zemljišta I građevina                               16.309,629,00

Umanjenje sadašnje vrijednosti građevina ( 90 do 95 %)                     14.649.254,00

Pa je tržišna vrijednost građevina                                                                 1.660.375,61

Nakon čega je Tržišna vrijednos ukupna                                                      5.200.177,61

 

 

Pri procjeni tržišne vrijednosti  sudski vještak je napisao: za potrebe ove procjene usvaja se jedinstveni korekcioni factor umanjena radi lošeg održavanja I potreba sanacije FU 95 %

 

Faktor umanjenja FU 90% primjenjen je čak I na novoizgrađeni dio I potpuno obnovljene  tijekom 2004  I 2005.god. građevinske radove na uptravnoj zgradi, portirnici, zgradi pogonske uprave I bravarske radione. Zanimljiv je tekst –za potrebe ove procjene , I usvaja se –bez da piše tko to usvaja I gdje se to I kada usvajaju ti faktori umanjenja.Dozvolite stečajna sudkinjo da 14  milijuna kuna smanjenja vrijednosti imovine nije  iznos koji se tek tak može usvojiti radi potreba ove procjene. Koliko su to postoječi objekti uništeni da vrijede samo 5 % do 10% sadašnje vrijednosti, a samo dokumentacija u strukturi istih I dozvole za gradnju vrijede od 15% do 35 %  Nadalje tržišnu vrijednost treba da utvrdi tržište, a ne procjenjitelj, te početna prodajna cijena  u stečaju treba biti  sadašnja vrijednost  imovine. No ako se već ide na procijenu tržišne vrijednosti , čija metodologija nije propisana u zakonodavstvu RH, tada je sudski vještak mogao raditi dinamičku procjenu vrijednosti onako kako to rade banke u svijetu pa I u Rrepublici Hrvatskoj, tj. Sačiniti izračun buduće ili izgubljene dobiti za  vlasnika, dobiti na koju računa kupac I gubitka zbag kamata na uložena sredstva kupca.  U slučaju Domina tržišna vrijednost imovine bila bi znatno veća nego sadašnja jer  Domini ma ugovor s tvrtkom Cestar  o prodaji kalcita za gotovo 60.000.000 kuna , a upravna zgrada smještajnog kapaciteta  za 60 umirovljenika radi čega je vršena prenamjena koja I  po procjeniteljovoj procjeni  može raditi još 70 godna zasigurno bi donijela znatno veće prihode nego što je procjenjena tržišna vrijednost od 80.000 EUR-a. Zate novce se prodaje u ovom Podcrkavlju  stara kuća od 80 m2 s okučnico od 250 m2, a ne zgrada Domina od 1200 m2 s okučnicom od 2.957 m2 ( parc. 27)

 

Posebno naglašavam da je I dalje veliki dio veoma vrijedne imovine neprocijenjen , navedan na str.3 ovog dopisa.

 

Stečajni sudija mislim da je samo  ovo do sada dovoljan vam razlog za smjenu stečajnog upravitelja , ali podsjetiti ču Vas I na sve ostale razloge:

 

-Stečajni upravitelj  ne ispunjava niti je  ispunio  ijednu odredbu iz člana 25 stečajnog zakona

- ne samo  da nije organizirao čuvanje imovine , nego je dao otkaz čuvaru koji je do tada radio.

Do skora je sve bilo bez otključano , bez ključeva  I lokota , iako sam ih osobno predala Periću odmah po otaranju stečaja. Sada više nema niti vrata koja bi se mogla zaključati , jer su ista nestala ,pokradena ili otuđena. Tek dvije god. Po otvaranju stečaja nakon mnogih šteta sklopio je ugovor sa Slavkom Opaćkom o povremenom nadzoru nad imovinom, ali niti ga plaća niti ovaj imovinu nadzire .Jedino što radi je da kada ide tamo radi pregleda svog utovarnog stroja koji je parkiran u Dominu ako vidi lopove pozove policiju.Pred par dana sam I ja išla s njime I utvrdila da  je demontiran mjerni dio vage  od 60 tona I benzinska crpka.To je kako reće Slavko još nekidan bilo u redu , a sada eto nije.

 

-Stečajni upravitelj nije se osigurao za slučaj I namirenje šteta  koje nastupe kao posljedica njegovog rada.

 

              Stečajni upravitelj  pri prodaji imovine nije vršio izbor najpovoljnijeg ponuđača , kako objasniti   da je čeličnu konstrukciju prodao po cijeni 35 kn. /tona , a imao je ponudu 85kn/tona

          

              Stečajni upravitelj nije podnio pismeno niti jedno izvješće ni skupštini ni odboru vjerovnika o ostvarenim prihodima I troškovima u ove gotovo tri godine svoga rada. U zapisniku odbora vjerovnika od 13.5. 2008.g. piše doduše da je sastavni dio zapisnika I izvještaj upravitelja,što međutim nije točno. Ja sam od predsjednika odbora tražila taj izvještaj no rekao mi je da ga   a nije dobio. Pokušajte taj izvještaj tražiti vi stečajni sudija , pa možda ga Perić I napiše. Ovo međutim stavlja u upitnost I valjanost rada odbora vjerovnika, čiji rad smatram takođe morate nadzirati, a odbor vjerovnika se sastoji od slijedećih osoba:

1.       Stanković Mato  član-predsjednik  ne zastupa niti jednog vjerovnika ( potraživana je prodao jergić Bošku )

2.       Cibalija banka koja je naplatila svoje potraživanje prodajom nekretnine u Radićevoj obali I još potražuje dio za kamate koje je priznao stečajni upravitelj iako je sudu ovršnom postupku  prije stečaja , ta potraživanje bio odbio I njihova žalba je bila u postupku rješavanja. Rješavanje je prekinuto po priznanju Perić Joze o postojanju duga.

3.       Jergić Boško član koji želi preuzeti imovinu Domina za svoja potraživanja I nije mu u interesu niti procjena niti prodaja iste radi namirenja.

4.       RH MF Porezna Uprava Slav. Brod,čija potraživanja su u sudskom postupku I ista će biti otpisana s temelja zastare nakon ponovljenog postupka koji je naložilo drugostupanjska služba PU Zagreb.

5.       Cestar koji ne dolazi na odbore I navodno čujem je u skoro vrijeme I prodao svoja potraživanja jergić Bošku-dakle ni on nije više vjerovnik.

 

To međutim nije niti bitno. Ako Jergić Boško ima kako kaže 75 % potraživanja, može donositi odluke kao skupština I ne treba mu se “pokrivati “ odlukama odbora vjerovnika, ali vi stečajni sudija morate nadzirati rad stečajnog upravitelja I osim vjerovnika štititi I imovinu dužnika. Vama taj stečajni upravitelj treba podnijeti taj izvještaj . Treba izvještaj dostaviti I u sudski spis 14/2001 , a tamo ga nema jer nije dostavljen.

 

6             Prodaju imovine vrijednosti iznad 50.000,00 kuna stečajni upravitelj nije objavio pri HGK kako je to naložio zakonodavac, a prodana je čelična konstrukcija zgrade 50v 14 na 5-6 katova, te zemljište u centru grada- Radičeva obala .

 

7          Primljeni novac stečajni upravitelj je podizao sa žiro računa I trošio ga na nešto. Na što  to nitko ne zna, pa ni vi, a koliko znam , a piše I u rješenju VTS ni  vi mu niste izdali rješene o visini naknade za rad, kako je to zakonodavac predvidio.

 

 

8.     Stečajni upravitelj nije vodio brigu niti o parnicama Domina posebice parnicu Domin protiv Špehar I Domin protiv PZC. Iako je na ročišta vjerojatno išao, ali kako objasniti činjenicu da su mu dokumenti po tim predmetima razasuti po prostoriji porte , što sam vidjela neki dan kada sam sa gsp. Slavkom tamo išla da slikam sadašnje stanje ( imam I slike prije stečaja ) Isto tako razbacani su dokumenti završnih računa 2005 , 2004 I ranijih godina, kao I pripadajuća im dokumentacija.

9. Stečajni upravitelj vodi ovaj stečaj već gotovo tri godine, a da ništa dobro niti konstruktivno nije učinio da se stečaj okonča.Dapaće stečajni plan koji je predložio  sami ste isti  odbacili svojim rješenjem .

 

10. Nije postupio niti po zaključcima odbora vjerovnika od 13.5.08, ( da se pristupi izradi stečajnog plana )niti po Vašem rješenju od 15.05.08( da se pristupi prodaji imovine ). Usput rečeno zaključci odbora vjerovnika I nalog iz vašeg rješenja su kontradiktorni , pa ne znam tko je tu zbunjen.Možda stečajni upravitelj, ali u predmetu st 14-/2001 nema njegove žalbe niti na jedno.

11. Stečajni upravitelj I dalje eto radi I priskrbljuje nevaljane I nevjerodostojne procjene , dali će prodavati tvrtku ili imovinu , ne znam Po njegovom stavu koji je meni neki dan pri jednom susretu rekao, prodavati će se imovina, što se ne proda toga dakle niti nema, Domini de u likvidaciju I briše se iz sudskog registra. Stečajni upravitelj ima vjerodostojan document tj. Imenovanje za stečajnog upravitelja temeljem propisanih uvjeta I ja bih bila drska kada pih pisala da stečajni upravitelj ne poznaje stečajni zakon. No temeljem toga  zaključujem  da stečajni upravitelj tada namjerno ovaj zakon ne primjenjuje , ne poštuje i  krši iz njemu poznatih razloga. Dali su Vama ti razlozi poznati stečajni sudija , ja to ne znam, ali ako nisu ili  ako ste s njima suglasni , tada zasigurno već davno , a napose sada imate mnogo razloga da itečajnog upravitelja razriješite dužnost, imenujete novog I napokon okončate ili zaključite ovaj stečajni postupak.  

 

Poštovani stečajni sudija  o svemu ovome pisala sam Vam još 21.5.o.g. zatražila odgovore na neka pitanje , ali Vi na moje dopise ne odgovarate I ne pridajete im značaj što se vidi I po tome da evo 5 mjeseci ništa niste poduzeli u otklanjanju nepravilnosti rada u ovom stečajnom postupku, a zaključak je dakle da smatrate da je rad pravilan. Treba li poslije da isto poništavam riješenjem visokog trg. Suda ili još nekog višeg, pa da bi vi počeli raditi u skadu sa Zakonima  ove zemlje

 

   iako do sada niste reagirali na moje dopise , napominjem da bi bilo dobro da ovaj dopis pročitate, da na njega reagirate, a takođe da mi odgovorite na moj upit , odnosno  dopis koje sam Vam uputila gleda dokumenta kojeg u spisu 14/2001 nema, a radi se o dokumentu temeljem kojeg meni kao vjerovniku niste priznali pravo glasa na skupštini iako sam vam dostavila izjavu ovjerenu kod j. bilježnika kojm sam  temeljem primljene punomoći od Jergić Boška svoje potraživanje dana 18.05.2007.god prenijela sa njega na mene I Management Club, a ta smo mu  potraživanja prethodno bili ustupili  temeljem naše ugovora o zajedničkom nastupu pri izlasku iz stečaja. Kako  Jergić Boško taj ugovor nije poštivao ja sam temelem primljene punomoći ista vratila na nas prenositelje. Vi ste međutimna skupštini 5.6. 2007.g. izjavili ( tako piše I u zapisniku ) da je Jergić Boško povukao tu punomoć I mene uputili na parnicu. Ja nikada nisam dobila document  pogotovo ne ovjeren kod j. bilježnika ,pogotovo ne prije 18.5. 2008.,kojim je on povukao danu mi punomoć  osim vaše izjave  na toj skupštini , a koju nikada niste dokumentirali niti dokazali. Kao da vam I nisam pisala što tražim , a tražila sa, dopisima 23.12.2007, 17.01.2008, 21.5. 2008 I tražim I sada. Ja nemam niti novaca , niti zanja, niti čak volje da se parničim dalje s njim, ali smatram da imam pravo da dokumentirate ispravnost vaše odluke da nemam pravo glasati za ta potraživanja I na tom ću ustrajati zasigurno. Zato Vas molim I u mom I u Vaše interesu da mi se po tom pitanje očitujete.

 

Prilog: nova procjena imovine

             Moj upit procjenitelju , a odgovor ču vam proslijediti kad dobijem.