RELJIĆ-PLAN PRIJEDLOG 25.7.09  

Stečajni vjerovnik

RELJIĆ NADA  dipl.oec                                                                                                                                                            SLAVONSKI BROD     A.Hebrang 7/9

Sl. Brod, 09.02.2009                                                                                             TRGOVAČKI SUD U SLAVONSKOM BRODU          

SLAVONSKI BROD ,   ST 14/2001                                                                                                                                                                                                              STEČAJNI SUDAC: Gđa Vukelić Vesna                                                                                                                                                         

ST. UPRAVITELJ Perić Jozo Velika F . Tuđmana

 

Očitovanje na prijedlog  stečajnog  plan od 30.10.2008.godine primljenog  6.2.2009

Slažem se da Domin d.o.o –u stečaju  iziđe iz stečaja na način da se izradi i usvoji stečajni plan okončanja stečaja dokapitalizacijom društva po  modelu  dug-za ulog , ali smatram  nužnim da se stečajni plan  uskladi sa zakonom i  doradi i to u slijedećem:

Stečajnim planom treba popisati sve vjerovnike. Ne znam  za druge , ali ne vidim svog imena kao vjerovnika sa barem onih otkpljenih 560,00 kuna od bivšeg vjerovnika Vaba banke.

 1.Tražim da se  umjesto  vaba banke upiše vjerovnik Nada Reljić

2. Tražim da Jergić Boško  vrati potraživanja  koja je dobio bez naknade od mene , te da se u stečajnom planu za te iznose umjesto Jergić Boško upiše

 Reljić Nada sa iznosom od     340.854,58KN i   Managent Club sa iznsom od  360.000,00kn

 Tek u slučaju da upis Reljić Nade i Management Cluba ne bude upitan pri upisu u suvlasništvo  Domina    Nada Reljić i Management Club prihvaćaju da svoja potraživanja pretvore u iznose dokapitalizacije društva.

 Bošku ostavljam pravo glasa na skupštini s tim potraživanja, ali ne i pravo upisa u vlasništvo s temelja meni priznatog potraživanja  u  buduće vlasnike Domina Ukoliko Boško Jergić ne prihvati ovaj zahtjev  kao vjerovnik ne prihvaćam udruživanje i tražim da se dio potraživanja Jergić Boška u visini koji je primio od mene i Management-cluba uplati u stečajnu masu ili  dade garanciju banke te da me se isplati u skldu s Jergićevom izjavom dostavljenom sudu 5.6.2007.g., ili da mi prije pravosnažnosti rješenja o usvajanju stečajnog plana Jergić izmiri potraživanje na drugi način. U protivnom ću na rješenje motrati uložiti žalbu.U tom slučaju po „n –ti „ put tražim  da mi sud i stečajni sudac dostave  izjavu o povlačenju punomoći  koju je Jergić Boško navodno   izdao Nadi Reljić , a temeljem „navodnig“postojanja iste   mi je na skupštini 5.6.2007.g.uskraćeno pravo glasa ( ako takva izjava postoji)i status vjerovnika.  Ako to ne dobijem angažirati ću odvjetnika ( i druge )  i on će zasigurno nači načina da se utvrdi istina i da mi se status vjerovnika  vrati.

 

3. U ovom prigovoru ističem pravnu i   ekonomsko-fin. knjig. činjenicu  da ovaj stečajni plan nije prihvatljiv i  provodiv u dijelu tijeka provođenja stečajnog plana.

Ovakav plan je neprihvatljiv i neprovodiv  je  iz slijedećih razloga:

1.Domin nije imao i nema gubitke u poslovanju , koji bi se trebali i mogli  pokrivati,

2. sadašnja vrijednost imovine je znatno veća od kapitala i obaveza prema vjerovnicima,stog nema osnova za donošenje odluke o smanjenju kapita

Vjerovnici mogu pristupiti tvrtci pretvaranjem duga u ulog i srazmjerno svom ulogu u ukupnom kapitalu ( tj, sadašnjem uvećanim za obaveze prema vjerovnicima )i  postati će suvlasnici i sudjelovati u raspodjeli ostvarene dobiti. 

Na str. 12.prijedloga plana , zadnji stav piše:   „Nakon prihvaćanja stečajnog plana, potvrde stečajne sudkinje i pravomoćnosti tog riješenja, Skupštva društva ( stečajnog dužnika ) donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala koji sada iznosi 6.237.200,00 kuna, radi pokrića gubitka , na iznos od 20.000,00 kuna jednog nematerijaliziranog uloga.

Nakon toga izvršiti će se dokapitalizacija , odnosno povećanje temeljnog kapitala za iznos potraživanja onih vjerovnika koji prihvaćaju da se njihova tražbina pretvori u vlasničke udjele. Nakon toga saziva se skupština društva , imenuje uprava i društvo nastavlja sa radom.

Termin nematerijalizirani ulog ne znam šta znači-pa tražim odgovor što to može biti nematerijalizirani ulog ( dionica možda ), a  nadalje  pitam tko će biti vlasnik tog nematerijaliziranog uloga , no neovisno o tomu

 PREDLAŽEM NOVI TEKST KOJI GLASI: „Nakon prihvaćanja stečajnog plana, potvrde stečajne sudkinje i pravomoćnosti tog riješenja,  Skupštva društva stečajnog dužnika ( osnivača Domin-a d.o.o) donosi odluku o prihvaćanju povećanja osnivačkog kapitala sadašnjeg iznosa od 6.237.200,00 na iznos uvećan za iznos sredstava  koji će uložiti vjerovnici koji prihvaćaju da se njihova tražbina pretvori u vlasničke udjele, imenuje se  uprava i društvo nastavlja sa radom.

Nakon toga izvršiti će se dokapitalizacija , odnosno povećanje sadašnje vrijednosti  temeljnog kapitala za iznos potraživanja onih vjerovnika koji prihvaćaju da se njihova tražbina pretvori u vlasničke udjele i isti će se upisati u registar trgovačkog suda  u suosnivače društva.

Dokazi i obrazloženje:

Riječi osnivača Domina dodajem da se kasnije ne bi tumačilo da je   skupština vjerovnika stečajnog dužnika ujedno i skupština  društva stečajnog dužnika  , jer Skupština vjerovnika stečajnog dužnika nema ovlaštenja jednaka ovlaštenjima koja ima  skupština društva i nije ovlaštena donositi odluku o smanjenju kapitala društva , pogotovo ne radi pokrića nepostoječeg gubitka Domin nije u stečaj otišao radi gubitka već  je u stečaj otišao radi nesolventnosti i blokade žiro računa, tj.nemogućnosti pravovremenog izmirenja svojih novčanih obaveza, što neminovno ne utječe  na visinu kapitala.  Osnivački  kapital je jedan od izvora  za sredstva poduzeća. Drugi izvor sredstava ( u ovom slučaju ) su obaveze  prema vjerovnicima. Oba  izvora predstavljaju pasivu poduzeća. Aktivu poduzeća  predstavljaju sredstva,prava, potraživanja , zalihe  i dr. Pasiva poduzeća su izvori tih sredstava u ovom slučaju  osnivački kapital, vjerovnici i gubitak do visine kapitala izkazan na dan otvaranja stečaja. Ako aktiva ostaje ista  u pasivi se mogu desiti samo promjene da jedan izvor bude zamjenjen drugim. Vjerovnici mogu stupiti na mjesto gubitka, kako je to planom i predviđeno, ali  u ovom  slučaju to nije moguće obzirom da Domin u svom poslovanju i bilanci stanja na dan otvaranja stečaja nema iskazanu stavku niti gubitka do visine kapitala, niti gubitka iznad visine kapitala.Čak šta više za poslovanje 1-12 2005.god Domin je iskazao zadržanu dobit  u visini od 121.077,00 kuna i za period od 1.1.do 17.2.2006( do otvaranja stečaja ) dobit od 29.944,00 kuna. Kako izkazana dobit nije raspoređena na vlasnike to ista predstavlja povećanje kapitala u ukupnom iznosu od 151.021,00 kuna , pa  osnivački kapital na dan otvaranja stečaja iznosi 6.448.313,00 , a sastoji se od osnivačkog kapitala od 6.237.200,oo i povećanja kapitala iz dobiti za 211.113 u godinama od osnutka do otvaranja stečaja.

Dokaz ovome je bilanca stanja predana  u nadležnu Poreznu upravu kao završni račun na dan otvaranja stečaja za tekuću godinu za period 1-12 2006 g. U predhodnoj koloni predanih obrazaca je izkazano poslovanje za 1-12 2005.g. Iste Završne račune u skladu sa članom 25 stečajnog Zakona akceptirao je stečajni upravitelj , pohranjeni  su u  arhivi stečajnog upravitelja i u  Poreznoj upravi Slavonski Brod.prilog :

Iz napred rečenog ne vidim  temeljem kojeg osnova bi skupština donijela odluku o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka i provela knjiženja pokrića gubitka i smanjenja kapitala na 20.000,00 kuna , kad je u  u aktivi na kontu gubitka saldo 0,00 kn.

Domin je nelikvidan i blokiran isključivo zbog  nepodmirenja obaveza prema vjerovnicima  ,a razlog tomu je preinvestiranje u prijašnjim godinama a ne gubici u poslovanju koje treba pokriti.

 Domin je 1994.g. bio ( ratom i predhodnim stečajem uzrokovano ) u devastiranom stanju. Za  puštanje u pogon. su bile potrebna  značajna novčana  sredstva koja Domin nije imao. U posljednjih nekoliko godina Domin je takođe dosta investirao u prenamjenu upravne zgrade u stambeno-poslovnu zgradu (  dom umirovljenika i sl ) , kao i u dokumentaciju za pribavljanje koncesije za ekploataciju rudišta. Sva ulaganja će budući suvlasnici, ako pristupe sadašnjim vlasnicima, koristiti na  način da će biti  uknjiženi kao suvlasnici.  Za svoja  potraživanja povečati će  osnivački kapital poduzeća,  smanjiti udio ( ne iznos) dosadašnjih vlasnika u kapitalu i raspodjeli, te će  Domin biti i likvidan i  solventan.

Predlagatelju plana ističem da se ovdje   ne radi o prodaji imovine Domina i prelazak iste na novog vlasnika  nakon čega bi sadašnji  vlasnik umjesto kapitala dobio novac i taj novac podjelio vjerovnicima, a njemu bi ostao kusur, odnosno višak između prodajne cijene i uloženog kapitala ( ili bi polučio likvidaciju i gubitak uloženog kapitala ) U ovom slučaju se radi o dokapitalizaciji poduzeća koje nastavlja s radom s imovinom koja ostaje u vlasništvu poduzeća. U korist novih ulagača kapital radi pokriča gubitka se  sadašnjih 6.237.200,00 kapital  se ne može smanjiti jer Domin nije bio prije stečaja, niti je sada u gubitku. Vjerovnici mogu pristupiti u udjeličare ili suvlasnike, ako se tim slože sadašnji vlasnici osnivači Domina na svojoj skupštini. Ako se vlasnici s tim ne slože, a vjerovnici stečaj ipak žele okončati  nastavkom rada tvrtke, tada  oni mogu donijeti odluku o okončanju stečaja i postaju kreditori  , kao i vjerovnici koji se o tome tako izjasne.

Skupština vjerovnika Domina u stečaju , koja u ovom slučaju jeste sam Domin ,ne može  osnovati sam sebe, tj. sadržavati sam sebe u sebi, niti može  donositi odluke o povećanju kapitala. Osnivački kapital mogu mjenjati samo oni koji su ga osnovali i koji se kasnije njima pridruže , ili sud ako mu rasproda imovinu ,ili ga likvidira.

Domin jeste u stečaju, vlasnici Domina nemaju prava upravljanja sredstvima Domina, ali nitko im ne može oduzeti pravo upravljanja kapitalom nakon okončanja stečaja , niti stečajnim planom odlučivati kakve će se odluke o prijenosu vlasništva dokapitalizacijom donijeti u njihovo ime. Vjerovnici Domina donose odluku da pristupaju Dominu ,  da se odriču svojih potraživanja kao vjerovnici u stečaju , te da ista pretvaraju ukredit , ili  u  ulog u Dominu. Za provedbu toga plana sud po logici stvari prije usvajanja takvog stečajnog plana , treba tražiti i mišljenje sadašnjih vlasnika, potom se  prihvaća plan i stečaj se okončava. Vjerovnici koji svoje potraživanje ne prenose u udjel faktički daju krediti Dominu i za taj iznos se ne povečava kapital novih ulagača , niti se smanjuje kapital postoječih vlasnika. Ukoliko pak  vjerovnici koji pristupaju poduzeću ,sam preuzimaju obaveze isplate potraživanja drugih vjerovnika, i za to podižu kredit u banci, tada taj kredit otplaćuju iz dijela svoje dobiti s temelja vlasništva, i za taj kredit ne mogu založiti imovinu tvrtke kojoj pristupaju , bez da se o tome takođe ne suglase ostali osnivači tvrtke. Za iznos kredita i neisplačenih obaveza prema vjerovnicima,vjerovnici koji pristupaju tvrtci pogotovo ne mogu donositi odluke o smanjenju kapitala na teret sadašnjih vlasnika i upis sebe kao jedinih budućih vlasnika.Tek kada kredit otplate  iz osobne dobiti mogu  i tim iznosom dokapitalizirati tvrtku ili sami stati na mjesto kreditora.  

Vjerovnici Domin-a mogu među sobom raspodjeliti imovinu Domina i tako se naplatiti . S tom  imovinm mogu osnovati novo poduzeće . Uslijed izuzimanja imovine oni dakle mogu uticati i na smanjenje kapitala i dovesti Domin u likvidaciju, ali preuzimanjem imovine,  ne  mogu  preuzeti vlasništvo nad tvrtkom Domin što se prijedlogom ovog plana želi učiniti.

Predlažem da se  nakon razmatranja svih pa i ovog prigovora, uz plan priloži prijedlog rješenja o usvajanju plana ,kojim će biti definirana provedba detaljno i u  cijelosti , jer u prijedlogu  plana se govori o vrijednosti imovine i potraživanja, , a tek na kraju se  spominje se iznos  postoječeg kapitala Domin d.o.o i to tako bez obrazloženja zašto i kako  će se isti smanjiti kapital na 20.000 kn, pa povećati za iznos potraživanja vjerovnika, a tako to neće moći proći  ni na skupštini društva , a potom  ni na višim instancama suda.To tako neće moći  ići.

U ovom stečajnom postupku Domin-d.o.o ima sadašnjeg vlasnika to su  tvrtke Devon d.o.o. i drugi. Vjerovnici  Domin-a ne mogu preuzeti udjele od Devona i  drugih osnivača.  Udjeli osnivača mogu se smanjiti    izraženo u kunama smanjili bi se u iznosima potrebnim za pokriće gubitka, a udio u vlasništvu smanjuje se srazmjerno iznosu dokapitalizacije.Ovo tek u slučaju , da je gubitk bio izkazan na dan otvaranja stečaja ili da se tijekom istog utvrdilo da kapital ne pokriva vrijednosi imovine , a ovaj slučaj u Dominu se nije desio.  U daljnjem stečaju Devona može se prodavati samo Devonov udio u Dominu  , odnosno sredstva koja svi suvlasnici Domina, s Devonom utvrde kao pripadajuća sredstva Devonovom udjelu.

Kako prema drugoj procjeni koja nije priložena  uz stečajni plan ( ali  ju imam )procijenjena tržišna vrijednost imovine Domina vrijedi cca 5.200.000,00 to prema prijedlogu ovog plana  proizlazi da se vjerovnici Domina naplačuju preuzimanjem te imovine  a da se ostali dosadašnji vlasnici brišu kao osnivači iz sudskog registra,ili ostaju vlasnici s 20.000,00 kuna nematerijaliziranog ( ?) uloga. No imovina procjenjena na 5,200.000 kn.nije ukupna imovina  Domina. Ukupna imovina nije procijenjena. Tvrdnja st.upravitelja   da je imovina procijenjena za 5.2000,00 ne slaže se ni sa stavkom III Zaključka o oprodaji u kojem stoji da   utvrđena vrijednost imovine koja se prodaje iznosi 7,857.845,00 kn. Tim Zaključkom prodavane su zemljišne parcele s  nekretnine na njima. Do sada nije bilo prodaje ostale imovine ( prava, posjeda, parnica, potraživanja, dalekovod , vršne snage,pokretne imovine-zaliha i opreme i dr. Dovoljno je usporediti Zaključak o prodaji s dostavljenim Vam prokaznim popisom imovine )  Činjenica da utvrđena vrijednost samih nekretnine  ( po zaključku Broj: St-14/2001-239) iznosi   7.857.845,00 kuna dakle više od  kapitala i obaveza prema vjerovnicima, govori u prilog da su već same nekretnine znatno vrednije od obaveza prema vjerovnicima , da se  kapital ne može umanjiti ni s osnova da je veći od imovine i obaveza,  jer se dio kapitala nalazi i u imovini koja nije prodavana ( parnice, prava,zalihe i dr.)i da ga se ne može  smanjivati zbog pokrića gubitka . Na predloženi način vjerovnici s utvrđenim potraživanjima u iznosu od  5.629.816,17 ( vj. I reda 2.752.150,48 kn + vj. II reda  2877.665,69)postali bi vlasnici i nekretnina utvrđene vrijednosti 7.857.845,00 kuna koje su se prodavale, i vlasnici i  sve druge imovine koja se nije prodavala i koja čak nije niti procijenjena, a da ne govorim o vrijednosti koju bi dobili korištenjem exploatacionog pola u posjedu Domina ( parc. 1343/5) , dok bi kapital sadašnjih osnivača postao svega 20.000,00 kuna. 

Iako ,  Na str.3.prijedloga plana  u posljednjim   pasusu piše –„te se pokušanom prodajom nedvojbeno utvrdilo da nisu osnovani prigovori udjeličara o višekratno višoj vrijednosti imovine stečajnog dužnika“ sam zaključak  suda  Broj: St-14/2001-239 govori drugačije. Plan piše da je utvrđena vrijednost 5.200.177,61 kuna, a početna prodajna cijena samo nekretnina utvrđena je s 7.857.845,00kuna. Niti jedna od ovih vrijednosti nije tačna . Vrijednost od  7.857.845,00 kuna je prilagođena ukupnim obavezama iz stečaja ( uključivo sporna i troškove stečaja ) a druga je prilagođena priznatim potraživanjima.

MEĐUTIM  po procjeni koju je  po naruđbi stečajnog upravitelja gsp. Perića  radio sudski vještak  gsp. Šimanović sadašnja vrijednost nekretnina iznosi kako slijedi:

       U EUR-                                     Vrijednost građenja               sadašnja vrijednost                 tržišna vrijednost   %   

Vrijednost zemljišta                  448.850,00                                     448.850,00                          448.850,00         100

Vrijednost objekata               3.053.838,59                                   2.694.473,58                            273.396,00      10 %

Ukupno      EUR-A                     3.502.688,59                                 3.143.323,58                             722.246,00       23 %

UKUPNO KUNA                    25.219.357,00                               22.631,929,00                     5.200.171,20   

Kako vjerujem da osim stečajnog upravitelja i vjerovnika kojem se pogoduje, Jergić Boška, ovu procjenu nije nitko vidio, to  je u rekapitulacijskoj  kratkoj tabeli dajem. Sudski vještak je razgradio i procijenio svaku parcelu i svaki objekt posebno i u procjeni građenja i procjeni sadašnje vrijednosti bio je uglavnom precizan. No pri procjeni sadašnje vrijednosti je   citiram napisao „ Za potrebe ove procjene usvaja se jedinstveni korekcioni faktor umanjenja radi lošeg održavanja i potrebe sanacije F= 0,95 ili negdje F= 0,90 ( Faktor umanjenja  Fu-090 primjenio je čak  i na novoizgrađeni dio upravne zgrade )

 

 

 

Neču komentirati dalje da mnogo toga ovom procjenom nije niti obuhvaćeno kao 3.367 m2 zemljišta , da je asvaltirano parkiralište procijenjeno kao i prazna ledina, itd. Ja sada pitam gospodina Perića kao stečajnog upravitelja koji je bio naručitelj ove procjene zašto je za potrebe ove procjene bilo potrbno  i  gdje je bilo i s kim usvojeno  da se primjene ovi korekcioni faktori umanjenja , pa da sve što u Dominu ima  tržišno ne vrijedi  ni 10 % od sadašnje vrijednosti. Gsp. Perić barata iznosom procjenjene imovine od 5.200.171,00 kuna a nigdje ne kaže da  procjenjena sadašnja vrijednost iznosi   22.631,929 kuna, a da je on za potrebe ove procjene dogovorio primjenu korekcionog faktora, pa tako došao do tržišne vrijednosti od 5 % do 10 %  od sadašnje vrijednosti za pojedini građevinski objekt , odnosno do 23 %  za vrijednost Domina ukupno. Samo zbog tog  subjektivnog faktora umanjenja koji su kako vještak piše usvojeni (od „nekoga „ i negdje“) ispada je vrijednost  sredstava u nekretninama koje su se prodavale poduzeća manja od obaveza manja od obaveza prema vjerovnicima i da se zbog toga  treba umanjitii vrijednost i kapital. U tabeli koja slijedi prilažem pojedinačne vrijednosti po parcelama izkazane po vrijednosti građenja, sadašnjoj vrijednosti i tržišnoj ocjeni u skladu s usvojenim faktorom umanjenja.

Ovakvo paušalno, pristrano i ciljano ,  ocijenjivanje stanja imovine i proglašenje da ista tržno vrijedi vrijedi svega 5-10 % sadašnje vrijednosti    je više nego očigledno prilagođavanje vrijednosti većinskom vjerovniku u cilju eliminiranja dosadašnjih vlasnika i stupanja na njihovo mjesto.  Ako se to tako može provesti i provede onda se ja protiv tog kriminala ne mogu boriti , osim da to prepustim službama krim.policije ove zemlje. Njima će se morati dati odgovor zašto su se tako dogovorili i usvojili primjeniti korekcioni faktor umanjenja sadašnje vrijednosti , pa potom i prijedloga o smanjenju kapitala, zbog kao gubitka. Pitam stečajnog  upravitelja zna li on uopće što predlaže i što  čini? Obrazloženje i opravdanje kako nitko neće to da kupi nije ni zakonito, a ni  meritorno  u nelikvidnoj državi,i zbog takve situacije ne mora i nemože  se nešto što vrijedi više poklanjati nekom a u potpunosti oduzeti vlasnicima Svojom izjavom u planu stečajni upravitelj tvrdi , da prigovori udjeličara o procjeni vrijednosti nisu osnovani ( dok evo ova procjena pokazuje da ipak jesu ) .

 

Predlagatelj stečajnog plana dokazuje  da imovina Domin-a ne vrijedi više nego što tržište za nju hoće platiti, odnosno vrijednost imovine procjenjuje pokušajem prodaje iste na tržištu. Po tome ispada da vrijednost imovine ovisi o likvidnosti ili nelikvidnosti tržišta , i volji nekog da istu kupi a to nije točno. Nitko u Hrvatskoj ne  želi da kupi kuću  u Afganistanu, ali to ne zači da ta kuća nema vrijedonst .

 

 Probnu prodaju kao način utvrđivanja vrijednosti imovine Zakonodavac nije predvidio. Zakonodavac je predvidio da se imovina ima procijeniti (statičkom ili dinamičkom metodom) od strane stručnjaka, a prodati se može za znatno niži iznos nego što vrijedi.

 

U slučaju pak ,kada se ne prodaje nego se pretvara u udjel , cijena po kojoj se imovina  nije mogla prodati ne može biti osnova za utvrđivanje vrijednosti kapitala , niti postotka u suvlasništvu novih vlasnika.

Potraživanja mogu postati osnov za udjele u vlasništvu nad tom imovinom u  kapitalu duštva, ali kapital društva ne predstavlja samo vrijednost imovine  iskazane u nekretninama ( koje su se u ovom slučaju prodavale ) već i ostala imovina koja nije bila predmet prodaje niti je procijenjena, iako sam procjenu iste već mnogo  puta  tražila.( prava , parnice, posjed i ulaganja u posjed,zalihe materijala, vršna snaga , dalekovod i dr. )  

Iz sadašnje vrijednosti nekretnina rađene po sudskom  vještaku koju je naručio sam stečajni upravitelj Perić Jozo ,je očito  da imovina daleko premašuje iznos kapitala i nema niti jednog razloga da se kapital smanjuje zbog pokrića gubitka, niti da dosadašnji vlasnici Domina to sa svojim kapitalom ne ostanu i dalje. Vjerovnici  mogu  povećati kapital plasiran u osnovna sredstva iz kojih su plasmana proizašle obaveze prema vjerovnicima i tako dokinuti kratkoročne obaveze tvrtke, a sadašnji vlasnici će to platiti smanjenjem udjela u dobiti, a ne ukidanjem cjelokupnog uloga.

Nakon višekratne neuspješne prodaje Stečajni sudac može donijeti rješenje da se stečaj obustavlja zbog nedostatka stečajne mase i mi vjerovnici ćemo dobiti svako svoj „komadić“ imovine. Nematerijalna imovina u  ovom slučaju  posjed nad rudištem vratiti će se njenom vlasniku, tj državi i opet dobro.Nije dobro ako se u stečaju vode interesi pojedinca , ako se stečaj  otvara zbog  politike i interesa pojedinca i ako u stečaju stečajni upravitelj ne vodi brigu o tvrtki koju zapravo zastupa i ako je stečajni sudac pristran ili nezainteresiran za svoj rad.Tada gubi cjelo društvo. A sve se to u ovom stečaju dešava. S tog savjetujem većinskom vjerovniku da se u svom prijedlogu stečajnog plana , uklopi u onoliki postotak vlasništva koji može dobiti po zakonu , koji mu pripada po po uloženim sredstvima (u odnosu na vrijednost imovine kojoj želi biti suvlasnik) , i po moralu. Jedino tako  može u kratkom roku vratiti uložena sredstva i zaraditi na njima.  Ako ne, o tome će presuđivati viši sudovi . Ja sam u mirovini , imam i razloga i  vremena i volje, a vjerujem i znanja da se sporim. I da ako treba izgubim,sportajmo se.

Ovo pišem s razloga da pisac i predlagatelj ovog plana uskladi isti sa Zakonskim mogučnostima, te da predlagatelju plana skrenem pažnju da ja znam i da znam, da i on zna, koliku bi vrijednost imovine vjerovnici dobili  za 5.629.816,17 kuna , odnosno Jergić, Zeman i Bribirski parkovi za 3.567.241, od čega je mojih 700.000,00 kuna dobijenih na prijevaru , a ostalih  2.867.241kn. je Jergić platio otkupom vjerovnicima  svega 2.00.000 eur-a i  to novcem koji je posudio  od  Ede Zemana, a ni Zemana sada ne želi upisati kao suvlasnika, iako o tome postoji ugovor . Ovi vjerovnici bi dakle za oko 300.000,00 EUR-a dobili imovinu sadašnje vrijednosti od 3.143.323,58 EUR-a  ( procijenjenu po njihovom sudskom vještaku Šimanoviću ), plus svu imovinu i prava koja ovom procjenom nije obuhvaćena, a koja s obzirom da se radi o rudištu u posjedu daleko prevazilazi svaki iznos koji bi se izkazao u novcu.  S tim  modelom smanjenja kapitala sadašnji vlasnici bi bili svedeni  na kapital u iznosu  20.000,00 kuna ili ni 001 % vrijednosti tvornice. ( ako bi I tih 20.000,00 nematerijaliziranog udjela ostalo njihovo)

 Ukoliko se stečajni plan ne uskladi s mojim prigovorom na isti ću uložiti žalbu , i vjerujem da će rješenje koje bi odredilo smanjenje kapitala  kao što sada plan predlaže biti poništeno od strane VTS. Naše  zakonodstvo  ipak neće dopustiti takve rabote. Sud može raspisati natječaj da se sve prodaje i po cijeni znatno nižoj nego je u objavljenoj prodaji od 3.02.o.g., stečaj se može  zaključiti i zbog nedostatka stečajne mase, ja u nijednoj varijanti ne mogu izgubiti više nego je to po ovom modelu.  I zato ću se boriti svim zakonskim sredstvima da  se stečaj okonča u skladu sa Zakonom i moralom.

Ipak u cilju da izbjegnemo daljnje suđenje i stanje stečaja, u ime većinskog vlasnika, vlasnika Domina izjavljujem da smo suglasni s okončanjem stečaja i pristupom osnivačkom  kapitalu društva Domin  vjerovnika koji žele  pristupiti na način da se izvrši dokapitalizacija, ali ne na iznos kapitala od 20.000,00 kuna, ( koji bi bio nekako isknstruiran ) već na u sudskom registru upisan postojeći kapital od 6.237.200,00  Vjerujem da je tog stava i skupština Devon –a i ostalih  suvlasnika Domin-a

 Na sam stečajni plan imala bih još dosta prigovora , ali kako  isti nisu od uticaja na model okončanja stečaja,          ( tzv.dug za ulog) za sada ih neču navoditi. To ću učiniti ako dođem u situaciju da moram pisati žalbu na riješenje, što ne želim , te stoga i ističem ovo naprijed rečeno.

 Tražim  da se ne prave kardinalne greške kao u prvom (poništenom ) stečajnom planu, da se ne pogoduje Jergić Bošku na uštrb sadašnjih vlasnika Domina . Skrečem pažnju na  imovinu  koja i dalje i još uvijek nije procijenjena, niti je bila predmet prodaje na dosada objavljena 3 javna natječaja.( prava, parnice,potraživanja , posjed ,dalekovod,  vršnu snagu, ulaganja u koncesiju , zalihe robe,i materijala , opreme i sitnog inventara), te  da  se  ovim planom ne predlaže  da vjerovnici dobiju sve to sa obrazloženjem kako nije prodano na dva-tri javna natječaja. A to uopće niti je procijenjeno, nije niti bilo predmet  prodaje.

Začuđuje me obrazloženje prijedlog pisca ovog plana da je sličanim planom okončan stečaj nad  Viktor Lenac i Krma  Vinkovci , a uzgred napominjem da je takav stečajni plan V. Lenca u  svibnju 08.god.poništen, da je korigiran  i prihvaćen tek u 11/08  da je Viktor Lenac dioničko društvo , a sve odluke usvojene na skupštini odbora vjerovnika prihvaćene su na glavnoj skupštini dioničara, da su gubici veći od osnivačkog kapitala, da je  osnivački kapital  imao kapital   manji od emitiranih dionica,  da se protiv Viktor Lenca vode još mnogi sudski i kazneni sporovi vezano za stečaj i štete u stečaju,  i  još mnogo toga bi se pri usporedbi Domina i Viktora Lenca moglo istaći,  a o svemu tomu ima mnogo na internet stranicama. Što Se tiče Krme Vinkovci koja je takođe dioničko društvo na web. stranicama sudskog registra se može vidjeti kako i zašto je smanjen osnivački kapital radi pokrića gubitka jer kapital nije pokrivao  nominalnu vrijednost izdanih  dionica  , ali se takođe mogu pročitati i članci s naslovima više kriminalnog nego informativnog sadržaja. Dovoljno je na google upisati krma vinkovci i mnogo se može o stečaju i ljudima koji su kreirali izlazak iz tog stečaja    saznati . Smatram da ovom stečaju to ne treba, potrebna je samo poštivanje Zakona od strane suca i stečajnog upravitelja, te   razum i dobru volju Jergića da prihvati ono što mu po zakonu može pripasti, to nikako nije cijeli Domin, a  za novce koje je namakao između ostalih i prijevarom mene.

Svako drugačije rješenje predstavljalo bi grubo narušavanje zakona ove zemlje , i kriminalne radnje koje vjerujem nisu potrebne niti članovima odbora vjerovnika, ni stečajnom upravitelju, ni sucu.

Prilog  :

 bilaca uspjeha i stanja, te porezna prijava za 2005 i /2006 god.                                                                           

Dopis, stranicu br. 6 i 7 iz procjene sudskog vještaka gsp. Šimanoviću. Procjena ima 32 stranice i ja ih zbog nedostatka novca ne umnožavam .Ostale stranice rađene su  po identičnom principu, a molim gsp. Perića da tu procjenu dostavi u sudski spis kako bi ju svi vjerovnici mogli vidjeti i provjeriti, ako ih zanima.                                   

  Dostavlja se: stečajnom upravitelju . stečajnom sudcu, članovima odbora vjerovnika

   Co. stečajni upravitelj Devon d.o.o.-u stečaju gsp. Mikić Ivan s mojom izjavom kao većinskog vlasnika Devon-a  , da u ime Devona d.o.o-u stečaju ,tj. osnivača i većinskog  vlasnika   Domina d.o.o. ne smije donijeti odluku o prihvaćanju  stečajnog plana Domina, koji  bi predvido smanjenje kapitala  i brisanje Devona iz suvlasništva Domin d.o.o.

 

 CO.  Županijsko Državno odvjetništvo