RELJIĆ NADA mag.oec OIB 63776354688

    SLAVONSKI BROD, Naselje A.Hebrang 7/9

    Stečajni vjerovnik i suvlasnik  Devon d.o.o-u st.

     Slavonski Brod, 15.06.2010

 

                        VISOKI TRGOVAČKI SUD RH  ZAGREB 

putem - Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu

Predmet: Žalba na riješenje br. St-19/2001-90 od 1. lipnja 2010. O obustavi i zaključenju stečaja nad dužnikom  DEVON d.o.o- u stečaju, Sl. Brod, MBS: 050030427, OIB: 64620978064.

 

U Zakonskom roku podnosim žalbu na riješenje Trg. suda u Slav. Brodu br.St-19/2001-90 izdano dana 1.6.2010.g. a objavljeno u NN br.70 od 9.6.2010.

Dana 01.06.2010 stečajni sudac V. Vukelić donijela  je riješenje  St-19/2001-90 o obustavi i zaključenju stečaja nad stečajnim dužnikom DEVON d.o.o- u stečaju,MBS: 050030427, OIB: 64620978064,a iz razloga nedostatnosti stečajne mase za pokriće troškova stečajnog  postupka koje dostavljam u prilogu ove žalbe.

Kako sam uvjerenja  da je ovo rješenje doneseno protivno odredbama i namjerama stečajnog zakona , ovom žalbom tražim da Visoki Trgovački sud  RH  ovo riješenje poništi , te da se nastavi sa stečajnim postupkom i isti okonča na Zakonit način, a to smatram znači:

-da se mora utvrditi vrijednost imovine Domin d.o.o.-u stečaju te vrijednost 89,2 % pripadajuće vrijednosti Devona

-Da se mora utvrditi da se iz imovine Domin-a izuzme vrijednost koja pripada neisplačenim vjerovnicima stečajne mase DP Domina u potraživanjima od 795.797,99 DM odnosno 2.919.782,19 kuna

Osim što su donošenjem ovog riješenja prekršene odredbe stečajnog zakona u ovom stečajnom postupku, ovo riješenje je donešeno s namjerom pogodovanja vjerovniku Domin-a d.o.o.-u stečaju Jergić Bošku. Zbog toga ću  u ovoj žalbi pisati ne samo u postupcima u ovom već i u vezanom stečaju nad  Domin d.o.o  kako bih dokazala da je stvarni uzrok donošenja ovog riješenja pogodovanje Jergiću, a ne nedostatak stečajne mase, a što se može zaključiti jedino uvidom i u stečaj 14/2001 koji se provodi nad   tvrtkom Domin d.o.o

No čak da u pozadini i nema namjere pogodovanja koja je je očita, riješenje st-19/2001/90 nije u skladu sa Zakonom i već to je  smatram dovoljno valjan razlog da se isto poništi.

Razlozi i  dokazi za ukidanje riješenja o zaključenju stečaja:

Čl. 203. SZ  kaže “ Ako se nakon otvaranja stečajnoga postupka pokaže da stečajna masa nije dostatna ni za pokriće troškova postupka, stečajni sudac će obustaviti i zaključiti postupak.“

U ovom slučaju nije utvrđeno da stečajna masa nije dostatna za pokriće troškova. Na žiro računu nema novaca za pokriće troškova,ali taj razlog ne može biti dokaz nedostatnosti stečajne mase, jer :

- vrijednost stečajne mase nije utvrđena ( iako se zna da je ista adekvatna 89,2 %vrijenosti  imovine Domina d.o.o-u st.) 

- imovina Devona u Dominu nije procijenjena a se sastoji od 89,2,% udjela ( iako imovina Domina višestruko premašuje dugove i Domina i Devona i ista je  uglavnom procijenjena , no  vrijednost procjenje  sadašnje vrijednosti silom se nastoji smanjiti na tržišnu vrijednost manju od  10 % sadašnje vrijednosti.  )

- Skupštini koja je odlučivala o obustavi  stečaja pristupili su vjerovnici koji čine svega 28,4 %  prijavljenih potraživanjanije. Stečajni  upravitelj  stečajne mase DP Domin, nije bio na skupštini , a   njihova potraživanja  čine preko 50 % ukupno prijavljenih  potraživanja u Devonu .

-stečajna masa tvrtke  Devon d.o.o-u stečaju nije se niti pokušla unovčiti

- za do sada nastale troškove nema dokaza , ni izvještaja na što su utrošena sredstva uplaćena prilikom otvaranja stečaja.

- sredstva za nastavak stečaja nisu se ni pokušala osigurati na neki drugi način 

Na poziv za sazivanje skupštine radi pribavljanja mišljenja dostavila sam u spis svoje očitovanje s argumentima zašto se protivim ovoj obustavi, no o istom se nije raspravljalo , niti je od str. St. Suca moje mišljenje razmatrano niti uvaženo

Dokaz: Poziv i Zapisnikskupštine 9.4.2010, moje primjedbe 28.3.2010

Smatram da su već ovo dovoljni razlozi da se riješenje na koje se žalim poništi , da se stečajni postupak nastavi i okonča na zakonit način.

Ipak u nastavku ove žalbe radi dokazivanja da je ovo riješenje izdano s namjerom da se pogoduje Jergić Bošku ( ili nekom u čije ime radi ) ukazati ću na nepravilnosti koje se čine u ovom i u vezanim stečajevima  tvrtke Domin d.o.o i  DP Domin –stečajna masa

Devon d.o.o je osnivač tvrtke Domin d.o.o. , a   Jergić Boško želi postati vlasnikom Domina.i to ne imovine Domina ,već Domina kao  kao pravne osobe, jer mu to omogučuje da postane i korisnikom exploatacionog polja kamenoloma Zdenci –Mlada Vodica  koje Domin ima u posjedu. Cilj mu je  da Domin iziđe iz stečaja kao pravna osoba u njegovu vlasništvu , jer Jergić Boško je nakupac kamena a sada bi stekao pravo na exploataciono polje i potom koncesiju Dominovog rudišta. U tom cilju mu iz nekih razloga, zdušno pomažu i stečajni upravitelji i stečajni sudac koji je isti  u oba ova stečaja, gđa Vukelić Vesna, predsjednica Trgovačkog  Suda u Slavonskom Brodu.

Do sada je zbog  provođenja cilja tj. davanja Domina već na skupštini  bio 6.6.2007.g. usvojen jedan stečajni plan  kojim se Domin prenosio na Jergićevu tvrtku Igonel –sprud , no taj je plan na VTS riješenjem br XLVI-Pž-4176/07-4 , od 2.10. 2007  poništen. ( prilog- rješenje VTS)

Od tada do danas nije bilo skupštine vjerovnika Domina, ali 6.2.2009.g.odbor vjerovnika usvojio je novi stečajni plan, s predsjednikom M. Staković ( koji je Jergiću  prodao potraživanja radnika i Devona i Domina) i vjerovnicima Domina  isti je dostavljen na razmatranje. Po tom planu Jergić kao većinski vjerovnik će dobiti Domin, ali na “novi” način. U tom stečajnom planu naime na str. zadnjoj stranici prijedloga plana , u poglavlju tijek provođenja stečajnog plana , piše  „Nakon prihvaćanja stečajnog plana, potvrde stečajne sudkinje i pravomoćnosti tog riješenja, Skupština društva ( stečajnog dužnika ) donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala koji sada iznosi 6.237.200,00 kuna, radi pokrića gubitka , na iznos od 20.000,00 kuna jednog nematerijaliziranog uloga.

Nakon toga izvršiti će se dokapitalizacija , odnosno povećanje temeljnog kapitala za iznos potraživanja onih vjerovnika koji prihvaćaju da se njihova tražbina pretvori u vlasničke udjele. Nakon toga saziva se skupština društva , imenuje uprava i društvo nastavlja sa radom.“ ( prilog stečajni plan Domin d.o.o.-u st. Iz 2008/09)

Ja sam stavila prigovor na način provedbe stečajnog plana u smislu da se slažem s izlaskom   iz stečaja na način da se Domin potraživanjima svojih vjerovnika dokapitalizira,ali ne na način da se sadašnji kapital umanjuje jer za to nema osnova, jer Domin nije bio u gubitku već je u stečaj išao zbog nesolventnosti, nego sam tražila da se u tom dijelu stečajni plan izmijeni te upiše  : „Nakon prihvaćanja stečajnog plana, potvrde stečajne sudkinje i pravomoćnosti tog riješenja,  Skupština društva stečajnog dužnika ( osnivača Domin-a d.o.o) donosi odluku o prihvaćanju povećanja osnivačkog kapitala sadašnjeg iznosa od 6.237.200,00 na iznos uvećan za iznos sredstava  koji će uložiti vjerovnici koji prihvaćaju da se njihova tražbina pretvori u vlasničke udjele, imenuje se  uprava i društvo nastavlja sa radom.

Kako Jergić dokapitalizacijom postoječeg kapitala nebi postao večinski vlasnik, o ovom planu i o mojim prigovorima i prijedlogu još se nije razmatralo na skupštini vjerovnika. Na zakazanu skupštinu u 9mj.2009 nije došao stečajni upravitelj,poslije skupština nije sazivana.

Jergić je inače vjerovnik postao na način da je  po cijeni od 60% do 70 %,( tuđim novecem) otkupljivao potraživanja, pa i od mene na prijevaru dobio potraživanja od 700.000 kuna, to on sad raspolaže s potraživanjima od 3.035.000 kn. To čini 55 % ukupno priznatih potraživanja u Dominu. Dakle sa potraživanjima od 3.035.000 kuna prema predloženom planu Jergić bi bio gotovo jedini vlasnik Domin-a ,a ostale bi vjerovnike (RH i PU) isplatio kada i ako u Dominu zaradi. Kako je Dominova imovina veoma velika, znatno veća nego je to osnivački kapital, Jergić bi provođenjem tog stečajnog plana postao vlasnik imovine višestruko veče vrijednosti nego su njegova potraživanja , da se i ne spominje vrijednost posjeda sa zalihama od preko 6,5 milijuna m3 mineralne sirovine tj. Kamena krečnjaka. ( prilog

No u provođenju tog plana sam im zasmetala ja kao suvlasnik Devona. Najprije je dakle trebalo sazvati skupštinu Devona. Na toj skupštini donijeti riješenje koje je i doneseno, a kada riješenje postane pravosnažno Devon se likvidira i riješili su problem mogućih mojih žalbi zbog upisa Jergića kao vlasnika u Domin d.o.o. Potom će se sazvati skupština Domina koja će po odluci odbora vjerovnika usvojiti predloženi stečajni plan.A stečajni sudac ne postavlja pitanje zašto to nije učinjeno od 6.2.2009 do evo 1.6.2010.Tražili su se načini kako da to „izvedu“ , a u čemu im je onda spasonosno riješenje ponudio st. Upravitelj Devona.

Da bih  spriječila takve radnje i u stvari organizirani kriminal pišem ovu žalbu i molim da ju VTS usvoji , te da se stečaj Devona nastavi  i  bude okončan na zakonski način, a to podrazumijeva da se utvrdi vrijednost imovine Domina, potom Devona, da se ista ili proda ili da Devon sa svojim udjelom u Dominu izmiri svoje vjerovnike koji žele umjesto Devona  postati suvlasnci Domin-a 

 

Dokazi :

1. riješenje VTS br XLVI-Pž-4176/07-4 , od 2.10. 2007  kojim        je poništen prvi   stečajni plan od 6.6.2006.

 

2. Novi stečajni plan Domin d.o.o. u stečaju iz prosinca  2008.g. o  usvojen na odboru vjerovn. ali se  još nije odlučivalo na skupštini

 

3. Moje očitovanje i prigovor  na predloženi stečajni plan 2008/09 s dopisom   st.upravitelju  Devona Mikić Ivanu

 

4.riješenja o priznatim I osporenim potraživanjima

 

5.Zapisnk sa skupštine 31.1.2006

 

6.riješenje o otvaranju stečaja

 

 

 

 

Tijek stečaja Devon d.o.o.- u stečaju

 

1.               Stečaj nad Devon d.o.o. otvoren je riješenjem br. St-19/2001-21 dana od 7.studenog  2005.g. na prijedlog MF Porezne uprave od 2001 godine, a iz razloga dugoročne  nesolventnosti  i blokade žiro računa tvrtke

 Sve do 2005 godine osobno niti kao suvlasnik niti kao zakonski zastupnik tvrtke nisam se protivila otvaranju stečaja, no stečajni sudac nije otvarao stečaj iako je za to imao značajnije razloge od prijedloga Porezne uprave, a to su bile neizmirene obaveze Devona prema stečajnoj masi DP Domin , koje je  Devon d.o.o preuzeo pri okončanju stečaja tvrtke  DP Domin.

 Ja nisam imala ništa protiv toga da se  vjerovnici stečajne mase DP Domin izmire na način da postanu suvlasnici  Domin d.o.o.kao što je to postao 1994.god i  Devon i drugi osnivači Domina d.o.o.po okončanju  stečaja nad DP Dominom .

2005.g.međutim sam se protivila otvaranju stečaja nad Devon d.o.o. iz razloga što je kao većinski tj. 89,2 %  vlasnik tvrtke Domin d.o.o. ( osnovane nakon okončanja stečaja i brisanja iz sudskog registra  DP Domina ) trebao u narednim  2006 i 2007.g. ostvariti veoma veliku dobit iz poslovanja Domina, jer se u to vrijeme počela raditi cesta CV. 

Domin je bio pred dobivanjem koncesije na kamenolomu Zdenci-Mlada Vodica u čijem je posjedu od 1978.g., a za gradnju ceste imao je sklopljen ugovor o prodaji 6 milijuna m3 kamena , u vrijednosti 54.000.000,00 kuna. Imao je  skolopljen ugovor i o prodaji zaliha  granuliranog kamena  za koji nije trebala koncesija  u količini od 700.000 m3 i vrijednosti 4.900.000 kuna, što je daleko premašivalo tadašnji iznos blokade žiro računa , a i ukupnih obaveza i Devona i Domina prema svojim vjerovnicima.

Na dan otvaranja stečaja Devon je bio u blokadi u iznosu od 1.092.000,00 kuna, dakle jednoj petini od prihoda koji je trebao biti ostavren u narednih 6.mjeseci.

 Pet tvrtki s dobrim bonitetom dale su izjave o pristupanju dugu i obavezale se da će u roku 60 dana deblokirati žiro račun izmirinjem  obaveze Devona , priložile su i  dokumente kojima su dokazale svoju solventnost , no stečajni sudac je ipak  izdao riješenje o otvaranju stečaja, jer isti nisu garantirali i isplatu svih –uključujučih i dugoročnih obaveza tvrtke Devon.d.o.o.

 

Dokaz:   

     -Ugovori  o prodaji zaliha granuliranog kamena tzv. Jalovine

 

     -Ugovor o zajedničkom podhvatu  i prodaji 6.000.000 m3     kamena 

 

      -izvadak Fine na dan 2.11.2005 o blokadi žiro računa

 

 

   Na prvoj skupštini 31.1.2006 na izvještajnom ročištu stečajni upravitelj iznio je da jedinu imovinu  dužnika čini poslovni udio u trg. Društvu Domin d.o.o.u visini od 89,2 % temeljnog kapitala društva Domin, da je potrebno po sudskom vještaku  izvršiti procjenu te imovine, da Devon nema uvjeta za nastavak rada,te predlaže skupštini vjerovnika da donesu odluku :

-da se njegovo izvješće prihvaća u cijelosti

-da se poslovanje stečajnog dužnika ne nastavlja , jer je odavno prekinuto i nema uvjeta za nastavak

-da se imovina koju čini poslovni udio u drugom. Trg. Društvu procijeni posudskom vještaku , te da se odobri provođenje postupka prodaje procijenjene imovine javnom objavom oglasa za prikupljanje ponuda po početnoj cijeni utvrđenom procjenom uz umanjenje iste po 20% za svaku slijedeću objavu oglasa dok se ne nađe kupac. Ovaj prijedlog je od strane skupštine prihvaćen osim u dijelu sniženja cijene od 20% za svaku prodaju dok se ne nađe kupac i taj dio su svi vjerovnici jednoglasno odbili, ali većinom glasova je odlučeno da se vrijednost imovine Devon d.o.o. odmah procijeni po sudskom vještaku, a nije prihvaćen prijedlog da se na 2-3 mjeseca odgodi prodaja imovine tj. Udjela i to po početnoj cijeni koja bude utvrđena procjenom , a da se za svaku slijedeću objavu oglasa o prodaji o smanjenju cijene imaju konzultirati vjerovnici.

 

2. Od otvaranja stečaja do dana 9.4.2010 godine, dakle u roku gotovo 5.godina , održane su samo dvije skupštine vjerovnika Devona i to prva 31.1.2006.god i druga  14.12.2006.god. Na tim skupštinama su utvrđena priznata i osporena prijavljena potraživanja vjerovnika kako slijedi:

pregled potraživanja vjerovnika Devona na dan 8.4.2010 i dnas je isto

skupština 31.1.2006

prijavljeno

priznao

osporeno-mikić

osporila ja

ukupno priznato

ukupno osporeno

hzmo

73834,53

73834,53

 

 

73834,53

 

hzzo

10961,1

10961,1

 

 

10961,1

 

domin

918508,11

 

918508,11

 

 

918508,11

reljić

2061205o:p>

188.216,89

1.872.988,11

 

188216,89

1.872.988,11

PU RH

1.277.975,50

1.277.975,50

 

1.277.975,50

 

1.277.975,50

HEP

799267,61

635.320,50

163947,11

799267,61

 

799267,61

ŠKZ-DIO

64620,03

64.620,03

 

 

64.620,03

 

šk sl. rad. Dp domin-otkupio Jergić

193.692,54

193.692,54

 

 

193.692,54

 

ukupno

5400064,42

2444621,09

2955443,33

2.077.243,11

531325,09

4868739,33

 

 

 

 

 

 

 

skupština 14.12.2006

 

 

 

 

 

šksl-radnici DP Domin

652.830,75

652.830,75

 

 

652.830,75

 

centar za razvoj stočarstva

1.317.905,54

1.317.905,54

 

914.662,15

403.243,39

914.662,15

st. Masa DP DOMIN

7.590.159,21

7.590.159,21

 

7.590.159,21

 

7.590.159,21

 

 

 

 

 

 

 

ukupno

9.560.895,50

9.560.895,50

 

8504821,36

1.056.074,14

8.504.821,36

 

 

 

 

 

 

 

sveukupno

14.960.959,92

12.005.516,59

2.955.443,33

10.582.064,47

1.587.399,23

13.373.560,69

povučena tužba

 

 

 

 

 

918.508,11

u sporu i danas

 

 

 

 

 

14.292.068,80

Na ovom ročištu 31.1.2006.g. donešena je slijedeća odluka:

1.Prihvaća se u cijelosti izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima.

2.Poslovanje steč. Dužnika neće se nastaviti.

3.Imovina stečajnog dužnika ima se izložiti procjeni po sudskom vještaku.

4.Odobrava se provođenje postupka prodaje poslovnog udjela steč dužnika u društvu Domin d.o.oSlav. Brod, nakon obavljene procjene, a koja će se obaviti javnom objavom oglasa za prikupljanje ponuda po početnoj cijeni utvrđenoj procjenom

5.Za svako daljnje eventualno umanjenje početne cijene tražiti će se suglasnost stečajnih vjerovnika.

Na ovu odluku ja sam uložila žalbu i  protivila sam se prodaji udjela iz razloga očekivanja dobiti po naprijed navedenim ugovorima.Tražila sam i smjenu stečajnog upravitelja , jer je već tada bilo evidentno, a i opće poznato, da isti radi za nekog svog nalogodavca koji želi postati vlasnik tvrtke Domin i kamenoloma koji je u posjedu te tvrtke,a to je bilo najlakše provesti na način da se preuzme Devon , koji  u miraz nosi 89,2 % Domin-a.  VTS je pri rješavanju moje žalbe istu je odbio i potvrdio riješenje Trgovačkog suda Slavonski Brod svojim riješenjem br.PŽ-2006/1723  od 23.7.2007.g., te od tada dakle nije bilo nikakve prepreke da stečajni upravitelj imovinu Devona izloži prodaji, a do tada je mogao i trebao angažirati sudskog vještaka i imovinu procijeniti, kako je to naloženo odlukom skupštine vjerovnika.

Dokaz : Zapisnik sa skupštine  od 31.1.2006 sa odlukom

Ipak  stečajni upraitelj nikada poslije nije ni sazivao skupštinu na kojoj bi se odlučivalo o daljnjoj sudbini Devona, niti poduzimao bilo kakve radnje u cilju izvršenja odluke skupštine vjerovnika, sve do evo 9.4. 2010 godine kada se predlaže zaključenje stečaja zbog nedostatka stečajne mase koju nije niti pokušao unovčiti.

Naime u 17.veljače 2006.g. otvoren je i stečaj nad Domin d.o.o i planirane radnje otuđenja te tvrtke Domin d.o.o. „trebao“ je obaviti stečajni upravitelj te tvrtke , pa Devon više nije bio „interesantan“

Da Devonu nebi ostalo ništa u Dominu, a i da se i vjerovnicma stečajne mase DP Domina onemogući naplata izuzimanjem vrijednosti potraživanja iz imovine Domin d.o.o, do druge skupštine Devona stečajni sudac gđa. Vukelić DP Domin imenovala je novog stečajnog upravitelja i isti je podnio prijavu u st.Devon  za priznavanje neisplaćenih potraživanja vjerovnika te stečaje mase. Tek dakle nakon 12.godina zatražilo se da se  dugovi vjerovnika  DP Domina izmire i to iz stečajne mase Devona.To im je  logično jer je Devon sklapanjem ugovora o kupovini Domina preuzeo obavezu da te vjerovnike izmiri.

No u slučaju kada Devon ide u stečaj , a potom i Domin, smatram da je iz stečajne mase Domina prvo trebalo izuzeti vrijednost imovine kojom bi se namirili vjerovnici DP Domin-a , a potom raditi namirenje vjerovnika Domina , a onda ako šta ostane i vjerovnika Devona ( kojih osim ovih gotovo da i nema )

Ja sam osporila potraživanja DP Domina ne iz razloga što smatram da ta potraživanja ne treba priznati već iz razloga što nisam imala uvid u prijavu , što je dug koji je Devin preuzeo po ugovoru u mnogome izmiren, i što je ukupan dug već pri samom okončanju stečaja iznosio 2.919.782,19 kuna , a stečajni upravitelj je priznao 4.670.417,02 kuna kamata , iako su obaveze utvrđene u DM dakle s deviznom klauzulom I na ta potraživanja moglo se obračunati samo kamate na devizna sredstva a vista prema stopama PBZ PJ Slav Brod, a koja su  od 1994 -2005. godine, pa I danas veoma niske ( ispod 2 % prosječno godišnje)

Tužba za osporavanje priznatih potraživanja DP Dominu se ne riješava , dok se ne riješi spor p-142/99-60, o čemu je izdano riješenje br,II/P-4/07-8

Osim toga TOPLIN d.d. kao najveći vjerovnik iz te grupe vjerovnika ,podnijela je tužbu za raskid ugovora o prodaji DP Domina ( Devonu I dr. ) I Riješenjem trg. suda u Slavonskom brodu ista je bila prihvaćena , te je tim riješenjem – 142/99-62 presuđeno da se ugovor raskida. Tek ove 2010 god. VTS je poništio tu presudu i vratio predmet na ponovni postupak.

To je dakle trebao biti glavni razlog da potraživanja stečajne mase DP Domin budu priznata kao potraživanja iz stečajne mase Domin d.o.o., a ne iz stečajne mase Devon d.o.o   

VjerovnikeDP Domina je smatram trebalo prijavom i priznanjem  učiniti vjerovnicima st.  mase Domin-a, a za  vrijednosti njihovog potraživanja smanjiti udio Devona u Dominu. Oni su eto sada vjerovnisi st. mase Devona, Devon nema stečajne mase ni za pokriće troškova stečaja, osnivački kapital dosadašnjih osnivača Domina ima se brisati i svesti na 20.000 kuna, a Jergić se upisuje kao novi osnivač u visini svojih potraživanja i dobiva time svu imovinu i prava Domin d.o.o.

Ono što se nije postiglo prvim stečajnim planom , učiniti će se drugim na malo perfidniji način, jer će se prije toga eliminirati Devon odnosno dosadašnji osnivač Domina .Stečajni upravitelj Devona će nastaviti voditi stečaj nad stečajnom masom koje neće biti, ili će iznositi tih 20.000 kuna nematerijaliziranog uloga.

Sklapanjem ugovora o kupoprodaji DP Domina , vjerovnici DP Domina ostali su vjerovnici stečajne mase DP Domin.Ja sam bila spremna u svakom momentu i nudila sam im kao većinski vlasnik Devona, a posredno  i Domina ,  da za svoje potraživanje postanu suvlasnici Domin  Na drugoj skupštini Devona međutim ,  prijavom i priznanjem njihovih potraživanja od strane stečajnog upravitelja ,oni postaju vjerovnici stečajne mase Devona i  njihova potraživanja  imaju izmiriti iz stečajne mase Devon-a.  Kako istovremeno s istim potraživanjem ne mogu biti i vjerovnici stečajne mase Devona i stečajne mase DP Domina, po logici stvari njihovo potraživanje iz stečajne mase DP Domina prestaje. , iako se  radi o vjerovnicima koji nisu bilo za zaključenje stečaja DP Domina na način da se tadašnja potraživanja pretvore u udjele ili da svoja potraživanja daju Devonu na kredit.

Dokaz: uvid u st 19/2001 i st 27/91

-ugovor o prodaji DP Domin , rješenje o gl. diobi

3. RAZLOZI ZA PONIŠTENJE RIJEŠENJA ST-19/2001-90

Poziv na skupštinu vjerovnika Devon .d.o.o. za   9.travnaj 2010 g. bio je objavljen na oglasnoj ploči suda s obrazloženjem prijedloga za zaključenje stečajnog postupka .Na taj prijedlog dostavila sam prigovor stečajnom sucu i stečajnom upravitelju, no o tom prigovoru nije se raspravljalo na skupštini, niti je isti uvažen u i jednoj mojoj primjedbi i argumentu . U obrazloženju prijedloga ovakog riješenja i zaključenja stečaja , kojim se vjerovnici pozivaju na plačanje o okončanju ovog stečaja na način da se tvrtka briše iz sudskog registra kao osnovni razlozi u pozivu za skupštinu i pozivu na plaćanje 50.000,00 kuna za daljnje vođenje stečajnog postupka navedeno je :

-da tvrtka nema imovine osim udjela u tvrtci „Domin“ d.o.o. nominalne vrijednosti 5.565.000,00 kuna,   što predstavlja 89,2 % ukupnog temeljnog kapitala

-da vrijednost udjela nije bilo moguće procijeniti

-da se nad Domin čije je Devon 89 % vlasnik vodi stečaj , pa je tržišna vrijednost poslovnog udjela upitna odnosno nepoznata sve dok se nad tim društvom stečaj ne zaključi

-da su do sada nastupili troškovi koji se ne mogu podmiriti i a isti iznose 18.577,40 kuna

-da tijekom stečaja nije bilo priliva novca na žiro račun

- Da nema stečajne mase iz koje bi se mogli podmiriti troškovi stečajnog postupka  i to stoga jer stečajnu masu čini samo poslovni udio u trgovačkom društvu nad kojim se provodi stečaj zbog čega drži da se radi o neunovčivoj stečajnoj masi

-da je mala vjerojatnost da će Domin dobiti koncesiju i nastaviti sa radom

-da se sudski spor koji se vodi vezano za DP Domin neće odraziti na stečajnu masu Devona. To nije točno I o tome sam više napisala na str.13 I 14 ove žalbe.

-da se  pretpostavlja se da će ovo društvo ( Domin )  zaključenjem stečaja prestati postojati, a mala je mogućnost njegova opstanka kroz eventualni stečajni plan, u kojem slučaju bi tržišna vrijednost udjela stečajnog dužnika Devon d.o.o, u stečaju bila bitno umanjena ili odlukom vjerovnika Domin d.o.o, u stečaju potpuno minorizirana.

Dakle riješenje o zaključenju stečaja zbog nedostatka stečajne mase  utemeljeno je  na bazi predpostavki , subjektivnih,neargumentiranih tvrdnji i procjena procjena i ocjena bez ikakvih dokaza, ne osvrčući se na  činjenice i materijalne fakte   koje dokazuju suprotno.

Neosporno je međutim da  stečajna masa Domina postoji, kao što je neosporno da postoji i stečajna masa Devona. Sporno je dali će se vjerovnici Devona i DP Domina,  koji i u kojem iznosu imati  pravo naplatiti iz te stečajne mase, kad će i kapital Domin d.o.o. po izlasku iz stečaja biti kapital osnivaća Jergić B., (vidi str.12.)  a sredstva će biti Dominova u vlasništvu kojeg je Jergić B. Sporna je vrijednost imovine Domina , ali samo iz razloga što se ista silom nastoji umanjiti i svesti na iznos obaveza Domin-a pa da ju kao većinski vjerovnik Jergić prisvoji.

 Hoće li netko tada moći  pobijati riješenja o zaključenju stečaja Devon i Domin , ako nitko sada ne uvaži žalbu protiv takvih zaključenja stečaja. 

 3.1.- troškovi stečaja zbog kojih se predlaže obustava nisu još nastupili niti su dokumentirani

U izvještaju o troškovima  se navodi  do sada nastali trošak stečaja u  iznosu  od 18.577,40 kuna od čega  za troškove knjigovodstva 12.000,00, dakle oko 250 kuna mjesečno od kada traje stečaj.  Ja kao knjigvođa i sudski vještak za računovodstveno financijske poslove postavljam pitanje, tko je to i što knjižio  ako u Devonu nije bilo nikakog prometa novčanih sredstava na žiro računu , blagajni, niti obaveza po izdanim pa niti primljenim računima. Stečajni upravitelj nije podnosio nikakve obrasce niti PU , niti FINI , a niti drugim institucijama, pa čak niti vlastitoj skupštini vjerovnika. Stečajni sudac te troškove priznaje i ako  u predmetu nema niti jedan račun, niti jedan dokaz temeljem kojeg bi ovaj trošak mogao biti priznat.

 

Stečajni sudac  riješenjem od  9.4.2010 tražio je  da se na ime troškova stečaja uplati 50.000,00 kuna, bez da je podnesen  račun na što je utrošen iznos sredstava predujmljenih prije otvaranja

Prema istom riješenju novac  je potreban u iznosima kako slijedi:

Do sada dospjeli troškovi  koji nisu namireni u iznosu 18.577,40 kn.

 1.  Predvidivi troškovi nužni za daljnje vođenje st.- nagrada stečajnom  upravitelju u iznosu 20.000,00 kn

 2.  Trošak objave tri oglasa u N.N.  1.200,00 kuna

 3.  stvarni trošak stečajnog upravitelja ( putni troškovi ) minimalno bruto 5.000,00 kuna

 4.  nužni troškove za vođenje  poslovnih knjiga i financijskih izvješća 10.000,00

 5. trošak procjene vrijednosti stečajne mase 5000,00  ( str,2, rj.)

 6. ostali materijalni troškovi 200-300 kuna

 

3.2.  troškovi stečaja mogli su se pokriti iz stečajne mase da se ista i pokušala unovčiti sukladno odluci   skupštine od 31.1.06. Nikada međutim ne samo da nije izvršena procjena vrijednosti imovine Devona, nego  nije objavljan bilo kakav oglas da se ista proda po knjigovodstvenoj vrijednosti ili barem po vrijednosti osnivačkog kapitala Devona d.o.o. U sudskom registru je evidentiran udio Devona u Dominu u vrijednosti 5.565.700,00 kuna , pa se ta vrijednost nije niti morala utvrđivati posebnom procjenom.Takođe u sudskom registru  upisan je i osnivački kapital Devona u vrijednosti 1.800.800 kuna, te ni za to nije bila potrebna procjena. U knjigovodstvu Domin-a na dan otvaranja stečaja vrijednost imovine je bila izkazana u iznosu od 13.082.126,00 kuna ,pa temeljem iste vrijednosti Devonovog udjela od 89,2 % bi iznosila 11.669.925,64 kune.Dakle i bez procijena postoje brojni dokazi da imovina Domin-a a time i imovina Devona vrijedi znatno više nego koliko iznose priznata potraživanja u ovim stečajevima , a stečaj se zaključuje iz razloga nedostatka st.mase za pokriće troškova. 

 

 Činjenica je da stečajni upravitelj Devona nije angažirao sudskog vještaka za procjenu imovine Domina i nikada nije niti pokušao unovčiti tu imovinu , iako je odlukom skupštine imao i odobrenje zaduženje da to učini, iako je 5000,00 kuna koliko sada traže za uplatu za potrebe uzvršenja procjene tada bilo raspoloživo. Pa zar nije bilo logičnije da se plati procjenitelj nego knjigovođa koji nije imao za knjižiti čak ni račun procjenitelja.

 

Dokaz : izvadak iz sud. Reistra za Devon i Dominu, balance stanja Devon i Domin na dan otvaranja stečaja.

 

3.3. riješenju  o zaključenju stečaja protivio vjerovnik RH  MF PU zastupan po  punomoćenik MF PU  Ja  smatram da  temeljem čl.39a SZ RH Porezna uprava nije ni dužna uplatiti pristojbu u fond za pokriće troškova. Osim ako ja Zakon pravilno ne tumačim, no o tome će odlučiti VTS. Ako pak PU uprava nije u  obvezi da plati pristojbu u fond za pokriće troškova, a protivila se zaključenju stečaja , riješenje o otvaranju stečaja nije se ni moglo donijeti. MF PU je i pokretač ovog stečaja , svojevremeno su uplatili iznos propisan Zakonom , a nikada nisu dobili izvještaj dali su i  na što su predhodno uplaćena sredstva utrošena.  St. sudac ipak nije ocijenio da se  nedostajući budući troškovi mogu  primjenom st.6 čl. 29 STZ podmiriti iz   fonda za pokriće troškova a kasnije  iz sredstava koja bi se prikupila prodajom udjela u Dominu .Stečajni  sudac, poziva mene koja imam mirovinu manju od 3000,00 kuna , da za buduće troškove vođenja stečaja uplatim predujam od 50.000,00 kuna. Neuplata sredstava za buduće troškove  je dakle po stečajnom sucu  dobar i dovoljan razlog da se imovina Devona ni ne  procijenjuje, niti izlaže prodaji, jer  kako se navodi ista predstavlja SAMO udio u tvrtci Domin nominalne vrijednosti 5.565.000,00 kuna,  što predstavlja 89,2 % ukupnog temeljnog kapitala.  Ne predlaže ni da  da se vjerovnici izmire na drugi način ( napr. prijenosom udjela u vlasništvo vjerovnika ), već da se naplata njihovih potraživanja prepusti brizi stečajnog upravitelja koji će „kasnije“ isplatiti vjerovnicima naknadno unovčenu stečajnu masu , a o postojanju ili ne postojanju iste do tada voditi brigu stečajni upravitelj ( valjda bez novaca koji sada traži , a obavljajući posao iz zatvora u koji čeka da ga pozovu na odsluženje kazne po pravomoćnoj presudi za ubojstvo čovjeka iz vatrenog oružja)

 

Stečajni upravitelj je procijenio , a stečajni sudac prihvatio  ocijenu da je Domin uništen , da  Domin nema mogučnosti za nastavak rada, da nakon stečaja Domina neče ostati ništa imovine koja bi pripala osnivaču tj. Devonu, da Domin neće dobiti koncesiju i.t.d., a istovremeno u stečajnom postupku nad Domin d.o.o. čiji je Devon većinski vlasnik,  predlaže se  stečajni plan za izlazak Domina d.o.o-u stečaju u kojem je gđa Vukelić takođe  stečajni sudac ,a u kojem  se ocijenjuje ( str.8.st.plana iz 12.2008.g. ) da će Domin po izlasku iz stečaja “ postati jedan od vodećih proizvođaća za poljoprivredu, stočarstvo ,i kemijsku industriju na bazi kalcijevog karbonata u Republici Hrvatskoj “  Novi vlasnici tj. Jergić B. će to znati organizirati, a ja valjda to nisam znala, a sve inf. i znanja o mogučnostima Domina Jergić dobio od mene.

 

Dokaz:   poziv na skupštinu, primjedbe na poziv za skupšinu Devon d.o.o-u stečaju i zapisnik sa skupštine Devon Prijedlog stečajnog plana Domin d.o.o iz prosinca 2008.g.još  neraspravljan na skupštini Domina, jer se čeka likvidacija Devona.

 

 

3.4. Devon ima imovinu ,a vrijednost st. mase nije utvrđena iako  je to predvidio Zakonodavac i odlučila skupština vjerovnika. Stečajni upravitelj i stečajni sudac barataju  izrazom da Devon ima “samo” 89 % udjela u tvrtci Domin d.o.o ,obmanjuju  da je ista imovina  bezvrijedna,procjenjuju da je neunovčiva, a  oko imovine te tvrtke i njene procjene se lome koplja.  Radi se naime  o bivšoj tvornici vapna, koja je u izgradnji koštala preko 100 milijuna US $ , pa da sada vrijedi i samo 5 % to iznosi  preko 30 mil.kuna, što je više nego su potraživanja svih učesnika sva tri steča koji se oko ove tvornice vode,a vodi se : stečaj nad steč. masom DP Domin, nad Devon i Domin 

 

3.5. Troškove stečaja stečajni upravitelj nije ni pokušao pokriti

 

To što Devon tijekom stečaja nije imao novaca i priliva na žiro račun bilo je i za očekivati jer je  Devon  i otišao u stečaj iz razloga nesolventnosti.Tijekom stečaja odlučeno je da se rad ne nastavlja iako je djelatnost Devona pružanje poslovnih usluga ,za to smo imali sredstva- radni stol, telefon  i kompjutor. Ja sam i vrstan knjigovođa i sudski vještak za računovodstvo i financije i moglo me se, a i druge angažirati da nešto radimo , makar da knjižim Devona pa da uštedimo u Devonu 12.000,00, ili zaradimo u Dominu  za troškove stečaja  Devona. Osim toga Devon je imao (ako nisu  već zastarila ) potraživanja u visini od preko 200.000 kuna od Županije Brodsko posavske za najam skladišnog prostora.Stečajni upravitelj nije učinio ništa, niti pokušao da potraživanja naplati i da tako priskrbi novac za troškove stečaja. Iz eventualne dobiti odnosno razlike   prihoda i troškova  Domin-a u stečaju  moglo se takođe tražiti neka naknada ili barem pozajmica , ili  subvencija za pokriće tr. Stečaja . Stečajni upravitelj Devona  zna  da stečajni upravitelj u Dominu iznajmljuje prostor Domina za skladište jednoj tvrtci za iznos od 15.000,00 kuna mjesečno,zna koju imovinu je stečajni upravitelj Domina prodao, stečajni upravitelj Devona nikada nije zatražio izvještaj o poslovanju Domin-a u stečaju, niti se prodaji imovine protivio, a ističem da pri toj prodaji i pri ostvarenju prihoda nisu bili izmirivani vjerovnici Domin-a u stečaju ( osim dijelom u jednom slučaju razlučnog prava a i tada je st. upravitelju ostalo preko 150.000 kuna ), nego ih stečajni  upravitelj te tvrtke koristi za  pokriće troškova “svog “ stečaja. Stečajni upravitelji su različite osobe, ali je stečajni sudac ista osoba, pa zar nije apsurdno da se Devon kao majka briše iz sudskog registra zbog nedostatka sredstava za pokriće troškova stečaja ,iako ima 89,2 % vlasništva u kčerci- tvrtci Domin , čiji stečajni upravitelj čisto dobro naplačuje svoj rad.

 

4. Riješenje o Zaključenju stečaja donešeno je temeljem istovjetnog mišljena st. upravitelja,st. suca i  samo 3 % ( tri) glasova svih prijavljenih potraživanja (tj vjerovnika Jergić Boška)  čija potraživanja iznose  381.910 kuna (193.692,54  +188.216,89 ), a stečajni sudac nije našao za shodno da se sazove nova skupština  pa  da pribavi mišljenje barem 51 % vjerovnika.

 

Stečajni sudac trebao je je kao sudac u istim stečajevima posebnim makar i telefonskim pozivom  pozvati na ovu skupštinu i stečajnog upravitelja stečajne mase DP Domin, čija su prijavljena potraživanja 7.590.159,21. Mogao je pozvati i stečajnog upravitelja Domin d.o.o-u a koji ima novca da uplati buduće troškove vođenja stečaja majke. No to nije učinjeno. Stečajni upravitelj Domina  ima uvid u vrijednost Domina , a time i udjela Devona, a stečajni upravitelj DP Domin st. masa nebi baš smio tako lako odreći se potraživanja u ime vjerovnika te st. mase.

 

Na  skupštini od 9.4.2010 godine, su bila samo tri vjerovnika i to:

 

Porezna uprava s prijavljenim i osporenim potraživanjem  u iznosu od     1.277.975,50  za koje se još vodi  parnica pri VTS

Reljić Nada s  prijavljenim ali  osporenim potraživanjem u iznosu od      1.872.988,11 za koje se još vodi  parnica pri VTS

Jergić Boško s priznatim potraživanjima koja je odkupio od ŠKZ Domin      193.692,54  potr. je odkupio po cijeni od 60 % od zastupnika radnika bivšeg DP Domin, i Jergić B.s potraživanjima   188.216,89   priznatim Nadi Reljić koja je dobio od Nade Reljić temeljem dogovora o zajedničkom nastupu u stečaju , a koja je prijevarom zadržao za sebe i ne želi ih vratiti . Ovaj prijenos nema u spisu , kao što nema niti dokumenta kojim sam ja ta potraživanja temeljem punomoći vratila na svoje ime, ali ta moja potraživanja je “na riječ Jergić B. “stečajni upravitelj upisao kao potraživanja Jergić Boška , a ne Reljić Nade. Do slanja spisa u Zb. možda će isti dopuniti i tim dokumentom.

 

5.Diobeni popis vjerovnika Devona je nepotpun i notočan

 

- U diobenom popisu priloženom uz izvještaj na skupštini vjerovnika  od strane stečajnog  upravitelja piše da je Jergić Boško nositelj tražbine  od ŠKZ Domin  bivših radnika DP Domina , temeljem ustupa u iznosu od 652.830,75 kuna.  Ovo je netočno i lažno izkazano. U predmetu st 19/01  ima ugovor kojim je ŠKZ Jergiću ustupio 193.692,54  i kamate koje budu eventualno naknadno priznate radnicima temeljem ovih potraživanja. Stanković Mato sindikalni povjerenik radnika juče mi je  na telefon izjavio da potraživanja od 652.830,75 nisu ustupljena Jergiću , iako se radi o naknadno priznatim potraživanjima s temelja kamata, ali to su kamate od dana sklapanja ugovora s Devonom do dana otvaranja stečaja, a Jergić ima pravo samo na kamate od dana potpisa ugovora o prijenosu potraživanja da dana nalate istih iz stečajne mase. U prilog istinitosti toj tvrdnji govori i sama činjenica što u ugovoru o prijenosu potraživanja nije naveden datum od kojeg do kojeg su radnici već ostvarili pravo na kamate koje bi kao naknadno priznate pripadale Jergić Bošku, kao i činjenica što je prijavu potraživanja u ime radnika sačinio zastupnik ŠKZ Stanković Mato, a ne Jergić Boško kao otkupitelj tih potraživanja. O tome sam danas pismeno tražila očitovanje od Stanković Mate pa ću naknadno  dostaviti  u spis.

 

U ovom izvještaju se dakle Jergić Boško namjerno zbog uticaja na glasanje i prebrojavanje glasova prikazuje  kao veći vjerovnik nego što jeste.  Predsjednica Suda , odnosno stečajni sudac provjerio izvještaj stečajnog upravitelja, a temeljem glasa samo tog jednog vjerovnika i njegovog mišljenja donosi se riješenje o obustavi stečaja. Potraživanja Jergić B. od 193.692,54 kn iznose svega 11,8 % ukupno priznatih potraživanja. Boškova potraživanja  zajedno s 188.216,89  što je na prijevaru upisano na njega umjestu na mene i 652.830,75 bezpravno  upisanih na njega  od ŠKZ  čini  ukupno 1.034.738.  U odnosu na prisutne vjerovnike i iznose njihovih potraživanja u visini od  3.150.963,61  koji su glasali protiv odluke o zaključenju stečaja  Jergićevih  s tuđim potraživanjima kojima je glasovao 1.034.738 kuna čini 32,8  % ukupnih glasova te skupštine, a tih 32,8% stečajni sudac uzima kao pravovaljano mišljenje skupštine i temeljem njega  i nevjerodostojnih predpostavki, ocjena i procjena st. upravitelja ,  donosi riješenje kojim vjerovnike koji su protiv zaključenja stečaja poziva na uplatu 50.000,00 kuna predujma za buduće troškove nastavka vođenja stečaja, ne osvrčući se na zaključke skupštine od 31.1.2006.g. o provedbi prodaje Devonove imovine tj.udjela u Dominu, niti na činjenicu da se isto nije niti pokušalo provesti, da troškovi nisu niti nastupili , da nije podnešen izvještaj o tome kako su i za čega utrošena sredstva predujmljena prilikom predlaganja otvaranja stečaja ove tvrtke.

- U diobenom popisu kao vjerovnik stečajne mase  nisam navedena ja s priznatim potraživanjem od 188.216,89 kuna. Ako mi već Jergić tijekom stečaja nije htio vratiti moja potraživanja, pa mojim potraživanjem glasa da se moja tvrtka likvidira,u ugovoru temeljem kojeg sam mu ta potraživanja dala jasno piše da če Jergić sredstva dobivena od Nade Reljić i Ede Zemana vratiti, ako se stečaj okonča na drugi način nego je tim dogovorom planirano. Prema tome iz toga ugovora proizlazi da se  iz naknadno utvrđene stečajne mase mogu I trebam izmiriti iskljčivoja a ne jergić Boško.U tom smislu je u st.Domin 14/2001 dao nalog st. upravitelju ,a u st.19/01 valjda nije.No kako sam uvjerenja da će ova žalba biti usvojena ne želim sud zamarati I tim manje bitnim problemima.

- U diobenom popisu nema niti vjerovnika HEP ni vjerovnika Centar za razvoj stočarstva iako je istim vjerovnicima stečajni upravitelj na skupštinama priznao prijavljena potraživanja a ja sam ih osporila, a za osporavanje tih potraživanja još se vodi spor pri VTS.   

  

 

5. vrijednost imovine Devon d.o.o. i Domin d.o.o. 

 

Netočni je navodi u rj.19/01-90 o vrijednosti imovine Domin-a

 

 Vrijednost imovine Devona se sastoji u 89,2 % udjela  u tvrtci Domin. Riješenju na koje se žalim, piše da je vrijednost Domina utvrđena u iznosu od 5.200.177,64 kune. Na navedenu vrijednost oni doduše  pokušavaju svesti vrijednost Domina , i kako u tome ne uspijevaju sada su likvidacijom “Devona” našli model kako Devon odnosno mene kao prepreku eliminirati iz daljnjih rabota ove otimačine.

 

Da je vrijednost Dominove imovine i utvrđena sa 5.200.177,64 kune zašto su ga onda u tri navrata kako piše i u rješenju pokušavali prodati. A prodavali su ga  po cijeni od 7.857.845,00, ( prilog oglas o prodaji )  pa se čude zašto nitko za 7.857.845,00 kn. nije kupio nešto što po procjeni vrijedi  5.200.177,64.( prilog oglas o prodaji)

 

 Moglo bi se upitati i Jergića , zašto je on otkupljivao potraživanja vjerovnika Devona,a ne imovinu.Iz prostog razloga što Dominova imovina vrijedi znatno više nego su Dominove i Devonove obaveze ukupno.Osim imovine Domin ima u posjedu i rudište,u tijeku je postupak ( tužba ) za upis vlasništva ) a potom i koncesiju,a već samo to vrijedi višestruko više nego su obaveze u ovim stečajevima.

Domin je procijenjivan od strane sudskih vještaka koji su radili pa zahtijevu stečajnog upravitelja Domin-a , ( i Jergić B. osobno). Stečajni upravitelj Devona i st.sudac  ima te  procjene, a ima i moj prigovor na iste.No on nije stavljao prigovor, iako mu je po stečajnom zakonu jedan od glavnih zadataka da zastupa i vodi brigu o  st.dužnika.

 Stečajni upravitelj Domina je već od prvog dana otvaranja stečaja , pod uticajem “podobnih”  nastojao imovinu procijeniti znatno niže nego što ona vrijedi, s čim je st. upravitelj Devona bio očigledno suglasan.

 

 Po prvoj procjeni koju su radili sudski vještaci po naputcima stečajnog upravitelja  Dominova imovina procijenjena je na sadašnju vrijednost od 4.551.803,93 kuna. od čega je zemljište procijenjeno na 1.062.806,20,građ.,objekti,na,sadašnju,vrijednost,od,2.901.645,00   oprema i postrojenja na 191.510,00 kuna te zalihe i dr. na 395.842,73 kn. Ovom procjenom nisu bile obuhvaćene najvrednije stavari Domina ( peći za pečenje vapna, hidratitacija mlin i drobilično postrojenje i sl.  ) te prava, parnice , posjed i potraživanja.

 

Nakon što je VTS svojim rješenjem br XLVI-Pž-4176/07-4 , od 2.listopada 2007 poništio prvi stečajni plan Domina umnogome i   radi ovih procjena, stečajni upravitelj Perić ( čit Jergić )angažirao je sudskog vještaka Šimanovića, koji je sačinio novu procjenu.

 

Po novoj  procjeni nabavna vrijednost  Domina iznosi 3.530.402,23 eur-a odnosno 24.418.914,90 kuna po tečaju 7,2 kn/1 eur ,a sadašnja vrijednost  iznosi  3.143.324 eur odnosno  22.632.266,00 kn

 

Da bi se “nekako” približili vrijednosti iz prvog stečajnog plana , kod svake stavke procjenjene  imovine nakon utvrđivanja sadašnje vrijednosti  procjenitelj je  napisao “  Za potrebe ove procjene usvaja se jedinstveni korekcioni faktor umanjenja radi lošeg održavanja i potrebe sanacije F= 0,90 a i  negdje F= 0,95“ 

 

Na taj način utvrđena je tržišna vrijednost imovine u iznosu od 5.200.176,61  što iznosi svega 23 % procijenjene sadašnje vrijednosti. Pri tome je vrijednost zemljišta utvrđena sa 3.231.720,00 kuna , a građevinski objekti i oprema sa 1.968.456,61 kunu  Nakon  primjene korekcionih faktora koje nije  mogao primjeniti na vrijednost zemljišta , vrijednost građevina i opreme svedena je na  tržišnu vrijednost od 1.968.456,61 kunu. Dakle na 10% procijenjene sadašnje vrijednosti. Pri tome samo komunalne naknade i tehnička dokumentacija po sadašnjoj vrijednosti vrijede 5.001.448,00 kuna ali i njihova je vrijednost umanjena “radi potreba održavana “ pa je tržišna vrijednost ,a  sve zgrade , objekte i postrojenja sagrađena temeljem plaćanja tih naknada i dokumentacije izračunata u iznosu 1.968.456,61 , a sadašnja vrijednost umanjena za čitavih 17.541.823,00 kn.  Sačinila sam analizu te procjene, prigovor sam dostavila i u spis st- 19/01 , stečajnom sucu i ŽDO i od tada do danas stečajni upravitelj Domina nije se očitovao. St sudac izdao je riješenje Br. 14/2001/261 od 8.svibnja 2009 kojim je naloženo st. upravitelju Domina da se očituje o mom  prigovoru , no st. upravitelj to nikada nije učinio. Pa umjesto da je inzistirao na tom očitovanju st. upr., stečajni sudac prihvaća da je vrijednost Domina 5.200.176.61, da je manja od obaveza st. mase i da prema tome za Devon kao vlasnika Domina neće i tako ništa ostati, pa  ajdemo onda likvidirati Devon.  

 

Stečajni upravitelj Devona primio je moj podnesak i prigovor na ovu procjenu , na isto se nije očitovao niti stavio prigovor u st.14/01 ,U Zapisniku sa skupštine Devona od 9.4.2010 piše da se vrijednost poslovnog udjela ne može za sada izkazati. ( str.1.zapisnika sa skupštine ) U riješenju o obustavi stečaja Devon d.o.o. piše da je vrijednost Domina utvrđena u iznosu od 5.200.176.61 kuna. Ni jedna od te dvije tvrdnje nije istinita, a temeljem njih je doneseno ovo riješenje o obustavi stečaja.Vrijednost Domina nije  uvrđena, ali je utvrđivana, i to tako da se vrijednost minoriziora, međutim za isto nemaju adekvatne podloge. Šimanovićevom procjenom umnogome  je korektno procijena nabavna i sadašnja vrijednosti, ali je zbog “dogovora-za potrebe ove procjene” sadašnju vrijednost korigirao za 90 I 95% na tržišnu  vrijednost tj.na  10 %  i dalje mnogo toga nije procjenjivano i na što sam takođe stavila prigovor. Nisu procijenjena prava na 1000 KW vršne snage struje , a što vrijedi po cijenama HEP-a 2.962.711,00 kuna , nije procijenjeno pravo na posjed 22 ha rudišta niti ulaganja u rudište i koncesiju koja su vršena i 1981 .g. a i neposredno pred stečaj,  nisu utvrđene parnice, a niti vrijednost opet najskuplje opreme tj. peći za pečenje vapna. Osim toga pri VTS U Zagrebu vodi se parnica za utvrđivanje upisa prava vlasništvo na posjed parcele rudišta zk 1343/5 ,  za koju je Domin 1978 sklopio ugovor o plačanju naknade za trajno korištenje a koja je danas u vlasništvu RH, a u posjedu Domin-a. Na toj parceli pred sam stečaj utvrđene su zalihe mineralnog kamena  od preko 6.000.000 m3.a na zalihama materijala knjigovodstveno je uknjiženo i 700.000 m3. Zaliha granuliranog kalcita.

 

Dokaz: u spisu st 19/01 i spisu st-14/01 

1.procjena ,2. analiza procjene, 3.moj prigovor na procjenu,dopis HEP-a, posjedovni list ,ugovor o trajnoj naknadi za korištenje zemljišta rješenje o utvrđenim zalihama, rješenje St-14/2001-261

 

 

 

6. OSTALI I STVARNI RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG RIJEŠENJA A I NJEGOVO PONIŠTENJE

 

-Riješenjem o zaključenju stečaja je utvrđeno da će stečajni upravitelj voditi i nadalje brigu o isplati vjerovnika iz “naknadno “ utvrđene stečajne mase , iako je evidentno da tu brigu nije vodio niti do sada. Kako će naknadno utvrditi stečajnu masu kada neće i nije ni pokušao da ju utvrdi u ovih 4,5  godina koliko traje stečaj.

 

- Da o naknadnoj brizi o isplati vjerovnika , brigu neće  voditi niti stečajni sudac dokazuje već sama činjenica da ovaj isti sudac punih 12 godina od okončanja stečaja DP Domina 1994.g. pa do otvaranja stečaja Devona i Domina 2006.g. nije ništa poduzeo u cilju naplate vjerovnika bivšega DP Domin-a, a sada izdaje riješenje koji će u budućem razdoblju mogučnost naplate tih vjerovnika apsolutno onemogućiti

 

 Dokaz- uvid u spis st-27 /91

 

-Nadalje, Zaključenjem stečaja nad Devonom uslijed  nedostatka stečajne mase ,pa potom brisanje Devona iz sudskog registra ,potom okončanje stečaja Domina umanjenjem kapitala Domina zbog navodnih gubitaka u poslovanju  i upisivanje Jergić B. kao vjerovnika koji će Domin dokapitalizirati  kao većinskog vlasnika Domina , vjerovnici DP Domina definitivno će biti brisani kao vjerovnici bilo kakve stečajne mase i u budućnosti, a sudske presude koje po tom pitanju ostvare , neće im značiti ništa.

 

-Riješenjem o zaključenju stečaja nije niti spomenuto  tko se umjesto Devona kao sadašnjeg osnivača Domina upisuje u knjigu   vlasnika istog. Udio Devona u osnivačkom kapitalu Domina iznosi 5.565.700,00 kuna. Priznata potraživanja u ovom stečaju iznose 1.587.399,23 kune. Razlika u osnivačkom kapitalu Domina  od 3.987.301 po logici stvari , a i po ovršnom zakonu  pripada pravnim sljednicima tj. Osnivačima Devona d.o.o. Ali ta logika ne utječe na stečajnog suca u ovom stečaju iz razloga što zakonodavac nije predvidio takve situacije u kojima bi majka bila brisana iz registra prije kčerke.

 

-U slučaju da se sporovi koji se vode pri VTS  za osporavanje tražbina , riješe kao na prvostupanjskom u korist tužitelja Devon-a  ta razlika imala bi pripasti Devonu, odnosno  pravnim sljednicima Devona. Ako pak po tim tužbama presuda bude donešena u korist vjerovnika s osporenim potraživanjima iz te razlika imale bi se isplatiti obaveze prema tim vjerovnicima. Stečajni upravitelj nema uvida u te tužbe, niti ga zanimaju, nije ih čak sve naveo u diobenom popisu kao rezervacije, iako je on sam priznao ta potraživanja. Pitam tko će onda imati obavezu da iz “naknadno utvrđene” stečajne mase isplati te vjerovnike.Radi se o vjerovnicima HEP i Centar za razvoj stočarstva čije su žalbe na riješavanju pri VTS.

-Dali će tko imati obavezu da tada iz eventualnog ostatka te “naknadno utvrđene i naplaćene stečajne mase” “dade neki “kusur” sadašnjim vlasnicima i osnivačima  Devona. Njih stečajni upravitelj nije dužan zastupati, a oni sami svoja eventualna prava na kapital  i udjele u Dominu mogu ostvarivati u drugim  parnicama.

 

Bivši vjerovnici stečajne mase DP Domin ,svaku parnicu če izgubiti već samim predočenjem riješenjem kojim su oni od dana druge skupštine Devona vjerovnici st. mase Devona  a ne DP Domina,da je stečaj  zaključen  zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečaja . To zapravo  jeste pravi i osnovni razlog zašto je ovo riješenje donešeno. Ne zbog nedostatka stečajne mase i nemogočnosti pokrića troškova stečaja, već da se iz igre izbaci sadašnji većinski vlasnik Domina tj. Devon d.o.o.,vjerovnici DP Domina , a “ ubaci”  kao novi vlasnik Boško Jergić.

 

Netočna je kostatacija predstavnika ŽDO na str. 3 Zapisnika skupštine Devon od 9.4.o.g. da će se ishod parnice koja se vodi pod br. P-142/99  odraziti samo na postojanje ili nepostojanje stečajne mase DP DOMIN. (Vidi str 12.pl)

 

U zapisniku sa skupštine vj. Devona   naime piše ( str.3.) “ zamjenica ŽDO grad. Upravni odjel Slav. Brod, kao zastupnica istog vjerovnika FF PU Slav. Brod, mišljenja je da se stečajni postupak zbog nedostatnosti stečajne mase treba obustaviti i zaključiti po čl. 203 Stečajnog zakona. To s obzirom na činjenicu da parnični postupak koji ponomoćenik PU spominje nije u vezi  s postojanjem stečajne mase u ovom stečajnom postupku , već ishod te parnice će se samo odraziti na stečajnu masu DP Domin. Ukoliko se u ovom stečajnom postupku naknadno unovći udio u društvu Domin d.o.o. tada će se sukladno odredbama Stečajnog zakona postupak nastaviti radi naknadne diobe.”

 

Zastupnica ŽDO je predvidjela   stečajni plan Domina d.o.o-u stečaju iz 2008 .g. koji smo dobili u proljeće 2009.g.,a o kojem se trebalo raspravljati na skupštini iz 9.mj.2009 koja je zbog bolesti st. upravitelja odgođena , a koja će vjerojatno biti sazvana nakon zaključenja stečaja nad Devon d.o.o . U tom stečajnom planu na str. zadnjoj stranici ( br.12.) prijedloga tog plana , u poglavlju tijek provođenja stečajnog plana , piše “  „Nakon prihvaćanja stečajnog plana, potvrde stečajne sudkinje i pravomoćnosti tog riješenja, Skupštva društva ( stečajnog dužnika ) donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala koji sada iznosi 6.237.200,00 kuna, radi pokrića gubitka , na iznos od 20.000,00 kuna jednog nematerijaliziranog uloga. Tim planom Devon će se dakle brisati  kao osnivać Domin-a i nema udjela koji će se moći naknadno unovčiti. Prema tome ako P -142/99 i  riješi  korist Topline a time i drugih vjerovnika st. mase DP Domina  ista će im biti bez značaja, ili će se desetljećima  voditi parnice o sredstvima iz koje će se iste potraživanja moći naplatiti.

 

Obaveze Devona  prema stečajnoj masi   DP Domin  , dakle i prema  Toplini prijavio je stečajni upravitelj st. mase DP Domina i iste su priznate od strane stečajnog upravitelja Devona. Tim činom , utvrđeno je Devon d.o.o  ( a ne Domin )  dužnik stečajnoj masi DP Domina . Kada se Devon d.o.o briše kao osnivač Domina, kako je to predviđeno st. planom Domina-u stečaju ,onda nema udjela koji se naknadno može unovčiti radi izmirenja stečajnih vjerovnika Devona, pa time ni stečajnih vjerovnika DP Domina.

 

Iz tog razloga mišljenja sam ,da stečaj nad Devon ne treba zaključiti pogotovo ne zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečaja , sve dok se ne donese riješenje ili odluka temeljem koje se iz stečajne mase Domina izuzima vrijednost imovine koja pripada vjerovnicima DP Domina  iz osnivačkog kapitala Devona d.o.o, koji je u velikom  dijelu,  Domin osnovao sredstvima tih vjerovnika.

 

Ako  se tužba -142/99 kojom se traži poništenje ugovora o prodaji Domin-a iz 1994.g. riješi u korist tužitelja, kako je trg. Sudu Sl. Brodu već odlučio  2007.g. tada 89,2% Domina pripada stečajnoj masi vjerovnika DP Domina .  Među tim vjerovnicima je ponovo i Devon koji je 1994.g.  s priznatim potraživanjem u iznosu od 399.850,04 DEM što je tada iznosilo 1.477.948,00 kuna  osnovao ovaj Domin d.o.o. Potraživanja vjerovnika koja su svoje obaveze dali Devonu na kredit iznosila su 1.178.849,00 kn,a 795.797,99 DM odnosno 2.919.782,19 kuna Devon se obavezao isplatiti u roku 15. od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Umjesto da je stečajni sudac i stečajni upravitelj reagirao još davne 1995.g.i u stečajnu masu DP Domina vratio sredstva u vrijednosti tih neisplačenih potraživanja , tužbu za poništenje ugovora morali su zatražiti vjerovnici. Oni u stvari nikada nisu bili vjerovnici Devona , već vjerovnici  stečajne mase DP Domina. S njihovim potraživanjima , Devon nije možda  mogao ni  biti osnivač Domina , te se osnivački kapital , a time i sredstva unešena u Domin trebaju vratiti  stečajnoj masi DP Domina. Imovina  Domin d.o.o.-u stečaju može ostati s osnivačkim kapitalom  imovine koju je Devon i dr. suvlasnici  po potpisu ugovora  o kupoprodaji pretvaranjem dug za ulog unijeli  kao svoj osnivački kapital u  društvo Domin d.o.o. odnosno  mora se umanjiti za 795.797,99 dm ili 2.919.782,19,tj za potraživanja onih vjerovnika koji 1994.g. nisu prihvatili stečajni plan na način da svoja potraživanja pretvore u udjel, niti da ista daju na kredit Devonu.  Od 1994.g. do 2005.g. stečajni sudac reklo bi se  pogodovao Devonu,a sada se pogoduje Jergić Bošku.Nisam upoznata iz kojih razloga se pogoduje.

- Dokaz  Rj.trg.suda 142/99

 

7.               Mogučnosti okončanja ovog stečaja

 

Iz ove žalbe vidljivo je da je pravna problematika ovih stečajeva veoma složena i da se dosadašnjim načinima i željama za okončanje stečaja ne može skoro riješiti a da se pri tome ispoštuju zakonske odredbe i sprijeće dugoročni sudski procesi. Domin se teško može prodati jer je “preskup” , a još teže bi se utržena cijena pravedno raspodijelila između stečajnih vjerovnika. Dokazivanje koliko kome pripada i vođenje sudskih parnica mogu trajati još godinama , a već traju više od desetljeća,a za to vrijeme imovina propada.  Prodajom imovine Domina  naplatili bi se  stečajni upravitelji , kako se to naplatio stečajni upravitelj DP Domin-a, a u mnogome i stečajni upravitelj Domin d.o.o. Imovina se lagano prodaje, dok osim zemljišta ne ostane ništa. Ako se i ono ne proda za troškove stečajnog postupka.

 

Stečaj se ipak može završiti , vjerujem na zadovoljstvo svih vjerovnika osim Jergić Boška , ali kako je on u ovaj Domin i otkup potraživanja unio samo 250.000 eura koje je dobio od Zeman Ede , a sada mu umjesto duga ne želi dati ni pripadajuća potraživanja, to smatram da je sasvim opravdano da se pri riješavanju stečajeva počne poštivati Zakon, a ne nastojati i nadalje izvršavati želje i htijenja jednog lopova i varalice.

 

Stečaj se ipak može završiti

 

Olakotna okolnost za pravedno riješenje ovih stečajeva jeste što  Domin ima imovinu koja je visoko vrijedna i koja vrijedi više ili barem toliko koliko potražuju svi vjerovnici iz sva tri povezana stečaja. Ali za pravedno i zakonito riješenje ovih stečajeva potrebna je dobra volja da primijeni Zakon stečajni sudac i stečajni upravitelji.

      

-stečajnom upravitelju ni stečajnom sucu nije do sada nije  “palo na pamet”  niti da predlože, a niti da prezentiraju na skupštini plan izmirenja vjerovnika na način da svoja potraživanja od Devona pretvore u udjel  u Devonu i u d.d.  Dominu  Takav prijedlog plana sam kao svoj prijedlog sam dostavila  25.7.2009.g.  i  stečajnim  upraviteljima  i stečajnom sucu , ali o istom nije bilo niti riječi niti na jednoj skupštini , ili odboru vjerovnika.

 

 Da ne opterečujem VTS sada s previše materijala, jer isti i nisu direktno vezani za ovu žalbu, ali ja sam s obzirom na visoku sadašnju vrijednost Domina, čak kao takvu i procijenjenu od strane sudskog vještaka Šimanovića, predložila preoblikovanje trg. društva  Domin u dioničko društvo i izmirenje vjerovnika svih stečajeva raspodjelom dionica. U tom slučaju stečajevi u sva tri društva bili bi okončni neovisno o parnicama koje se za potraživanja vode, naplata bi bila osigurana dionicama pohranjenim u sudu , a po okončanju tih parnica utvrdili bi se definitivni vlasnici dionica. Taj prijedlog plana dostavila sam i stečajnim upraviteljima i stečajnom sucu , ali o istom nitko nikada nije ni pokušao raspravljati.

 

 Cilj dakle stečajnog suca i st. upravitelja i nije okončanje ovih stečajeva na Zakonit način, niti na način da se u najvećoj mjeri i s najboljim posljedicama izmire vjerovnici, nego je cilj dati Domin Jergić Bošku, ili nekom drugom močniku za koga i Jergić radi. Zbog toga što sam im ja svojim podnescima i žalbama onemogučavala provođenje ovoga cilja, ovi stečajevi i traju gotovo punih pet godina. Za to vrijeme imovina propada , vode se s trećim osobama bitke oko posjeda i exploatacionog polja , a vjerovnici gube.

 

Osobno mi više nije mnogo stalo do Domina, niti očekujem neki novac niti imovinu. Domin me je koštao života. U njega sam unijela sve svoje dobre namjere, gradila sam u njemu dom umirovljenika koji je tijekom stečaja mnogo devastiran, kčerka mi je umrla a ja od Domina nisam imala ni vremena ni  novca da joj ulješam život u bolesti. Nitko za Domin osim mene nije mario, dok se nije počela graditi velika cesta CV i do kada se na vidiku nije pojavila velika “lova “. Sada  imam mirovinu nužnu za život i sina koji mi pomaže. Imam i dosta  godina , polako se spremam na odlazak i  nemam ni volje ni energije za daljnje sudske sporove radi vlastite dobiti, ali dokle god sam živa boriti ću se za poštivanje Zakona ove zemlje. O nekoj općoj pravdi ne odlučijemo mi ljudi, ali o primjeni pravnih zakona i propisa  koje mi kao građani ove zemlje donosimo ,odlučujete Vi cijenjeni sudije. Pa vas u ime Vašeg znanja, morala i samopoštovanja molim da u skladu s Zakonima ove zemlje pravedno presudite u riješavanju ove žalbe. Ja vjerujem u nepristranost sudaca VTS, ali nažalost u našem meni dragom  Brodu takvih je sudaca malo. Barem kada je evo Domin u pitanju.

 

Inače u mirovini sama radim i svoje internet stranice pa ako eventualno želite više saznati i vidjeti dokumente i slike  Domina molim vas posjetite stranice

 

 www.slav-brod.com ili

http://www.management-club.hr/arhiva/

 

Prilogu ove žalbe dostavljam uglavnom samo dokumente kojih nema u predmetu st 19/01 nego su u predmetu st-14/01   tj. Stečaj Domin, a u cilju da VTS dobije što bolji uvid pri riješavanju ove žalbe kao predmeta st 19/01 Devon u stečaju.Neke kopije su slabije vidljive , dkm skenirani pa štampani jer nema  nemam novca za kopiranje, no svi  postoje u predmetima st-27/91, st 14/01 I st-19/01:Ono na što posebno želim skrenuti pažnju sam signirala žutom bojom.    

 

 

Uz to molim od VTS da preoporučite  ponovo kao i u riješenju   st.sucu da razmotri položaje i opstanak stečajnih upravitelja ovih stečajeva ,jer dok su oni stečajevi se izgleda neće niti riješiti , a pogotovo ne zakonito. Ne što oni Zakon ne poznaju, nego im ovi stečajevi koriste za njihovu egzistenciju , a na štetu i vlasnika i svih vjerovnika.A da je tomu tako prilažem I neke dopise kojima sam ja u tom smislu pokušavala djelovati, naravno bezuspješno

 

U nadi da će te moju žalbu prihvatiti i riješiti o ponštenju predmetnog riješenja zahvaljujem.

 

Prilog kao u tekstu I popisu priloga.    

 

Slav. Brod, 15.6.2010                                              žalitelj Nada Reljić. mag. oec

 dopuna žalbe 18.6.2010 -vezano za rj. toplina