Na temelju društvenog dogovora o osnivanju „Aambijent rst“ d.o.o.i slobodne volje druge strane sklapa se ovaj:

UGOVOR O ZAJEDNICKOM ULAGANJU (ORTAKLUKU)

Izmedu Ambijent rst d.o.o.iz Slavonskog Broda ( u daljnjem tekstu Ambijent rst) i

Dokic Silvije iz Slavonskog Broda u daljnjem tekstu Dokic Silvija

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je zajednicka izgradnja poslovno stambenog prostora na adresi Bakaceva ul br.58 u Slavonskom Brodu.

Clan 2

Potpisnici se ovim ugovorom dogovaraju da ce na parceli u Sl. Brodu, zajednicki graditi poslovno stambeni prostor u površini od 200 m2 i to poslovnog prostora 100m 2 i 100m 2 stambenog prostora.

Clan 3

Potpisnici su suglasni da po završetku gradnje Ambijent RST bude upisan kao vlasnik udjela poslovnog, a Dokic Silvija ce biti vlasnik stambenog prostora. Vlasništvo ce se konacno utvrditi srazmjerno visini uloženih sredstava pojedinog ulagaca.

Clan 4

Planirana vrijednost ukupne gradevine iznosi, 1200 eur po 1 /m2 me te planirana vrijednost ulaganja svakog ortaka iznosi po 100x 1.200,00 eur-a odnosno 120.000,00 eur-a

Ukupna površina parcele zemljišta na kojem ce se graditi iznosi 510 m2.

  Potpisnici ovog ugovora suglasni su da:

Dokic Silvija, je vlasnik ½ parcele odnosno 255 m2 te kao pocetni ulog u izgradnju slijedece vrijednosti:

-Zemljište 255 m2 a 100,00 eur po 1/m ukupno 25.500,00

-Dokumentaciju za pravo gradenja u vrijednosti od 6.500,00

Ukupno : 32.000,00 eur

  Ambijen rst: kao pocetni ulog

Projektnu dokumentaciju vrijednost 4.000,00 eur

Vodenje gradenja i nadzor nad gradenjem 6.000,00 eur

Novcana sredstva za gradenje u iznosu od 22.000,00 eur

  Novcana sredstva Ambijent rst.osigurana su iz dobiti u poslovanju za 2008.g.namjenjene za investicije

  Clan 5.

  Prema dinamici ulaganja Dokic Silvija nema obaveze ulaganja sve dok Ambijent Rst u izgradnju ne uloži 22.000,00 eur-a.iz cl.4 , a nakon toga ulagaci ce nastaviti s ulaganjem do visine iznosa predvidenih planom i ovim ugovorom .

  Clan 6

Razliku potrebnu za daljnje investiranje potpisnici se obvezuju osiguravati u rokovima kako tu bude zahtijevala dinamika izvodenja radova.

  Dokic Silvija preuzima obavezu placanja radova koje ce obavljati obrtnici ili privatne osobe, odnosno placanje racuna za koje bude nužno placanje u gotovom novcu , a tvrtka Ambijent rst. ce vršiti nabavke potrebnih materijala i usluga od trgovackih društava , odnosno placanje obaveza putem žiro racuna tvrtke

Clan 7

Ukoliko banka kojoj se obratila vlasnica zemljišta na kojoj ce se gradnja vršiti ne odobri , ili ne odobri na vrijeme kredit za gradnju, a ako Ambijent rst. bude imao dovoljno likvidnih novcanih sredstava,obavezuje se Dokic Siviji odobriti kredit za financiranje njezinog udjela po ovom ugovoru.

Kredit ce se odobriti pod uvjetima pod kojima investicione srednjorocne kredite odobrava PBZ , PJ Slav. Brod.

Clan 8

Niti jedan od potpisnika ovog ugovora ne smije zbog iznalaženja financijeskih sredstava za gradnju, dati svoj udio pod hipoteku nekoj trecoj fizickoj ili pravnoj osobi, bez suglasnosti obje strane potpisnice ovog ugovora.

Clan 9

Ukoliko jedan od potpisnika ovog ugovora ne bude imao dovoljno novca za financiranje svih troškova vrijednosti gradnje i dovršetka gradnje svoje planirane površine, gradnju i dovršetak gradnje , a ne bude voljan preuzeti kredit od drugog ulagaca, taj drugi ima pravo dovršiti objek u cijelosti

Clan 10

Ako jedan ortak temeljem st.1. ovog clana , uloži više od drugog potpisnika, ili više od cijene koštanja 100 m2 pripadajuceg mu planiranog dijela izgradnje,postaje vlasnik odgovarajuceg broja m2 , izgradenog prostora neovisno o namjeni istog.

Clan 11

U slucaju iz Clana 9 , ulagac koji uloži više nego je nužno za izgradnju njegovog dijela koji se predvida u cl.4 obavezuje se da svoj udio u vlasništvu u prostoru drugog ulagaca dade tom ulagacu u najam ,ili mu isti po završetku izgradnje proda po cijeni koštanja na kredit.

Clan 12

  Ambijent rst.kao svoj dio ulaganja , obavezuje se organizirati radove izgradnje i dovršetak izgradnje objekata do uselenja , do dana 31.12.2011.god.

  Clan 13

  Ambijent rst obavezuje se Silviji Dokic dostavljati kopije svih racuna i troškova koje bude financirao temeljem ovog ugovora. Na isto se obavezuje i Dokic Silvija u odnosu na Ambijent Rst.

  Evidencija o stvarno utoršenim sredstvima usaglasavati ce se svaka tri mjeseca, a konacni obracun ce se saciniti danom dovršenja objekta, odnosno dobivanja uporabne dotvole.

 Clan.14

  Potpisnici ugovora imaju pravo stavljanja prigovora i osporavanja racuna, odnosno ulaganja drugog potpisnika , ako utvrde da je neki racun ili trošak nastao nenamjenski i ne odnosi se na izdatak temeljem zajednicke investicije.

 Clan 15 .

 Dokic Silvija se obavezuje po završetku izgradnje u zemljišne knjige kao suvlasnika gradevine s 50% upisati Ambijent rst d.o.o.

Clan 17.

  Zemljište u vlasništvu Silvije Dokic , nije predmet buduceg vlasništva ulagaca tvrtke Ambijent rst. d.o.o.

Clan 18 .

 Nijedan ulagac ne može usupiti ili prodati svoj dio izgradenog prostora nekoj trecoj osobi, bez suglasnosti drugog ulagaca

 Clan 19 .

 Sve nesporazume iz ovog ugovora stranke ce rješavati sporazumno, a u slucaju spora, nadležan je sud u Slavonskom Brodu.

Clan 20.

  Ugovor se potpisuje kod javnog bilježnika , te je sastavljen u pet primjeraka, za svaku stranu po 2 i jedan primjerak za javnog bilježnika.

 

 

Silvija Dokic ________________ Ambijent rst.d.o.o_________________

Slavonskom Brodu, dana 22.11.2009.g

 

 

Prilog ovog ugovora :

 

Zemljišni izvadak

Odobrenje za gradnju

Projektna dokumentacija

Evidencija o visini ulaganja svakog ulagaca